Вход

Регистрация

Отваряне и оповестяване на ценовата оферта за открита процедура Допълнение на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец”

17.09.2014

На 25.09.2014 г., в 10:00 часа, в ДП „НКЖИ”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, партер, заседателна зала, комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти, назначена със заповед  № 1225/11.07.2014 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ“, ще отвори и ще оповести ценовата оферта на допуснатия участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Допълнение на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец”.

При отваряне и оповестяване на ценовата оферта на допуснатия участник имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и представители на юридически лица с нестопанска цел.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg