Вход

Регистрация

Отваряне и оповестяване ценовата оферта за ”Надзор „Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в ДП НКЖИ по обособени позиции”

23.09.2014

На 03.10.2014 год., в 10:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти и класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Надзор „Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в ДП  НКЖИ  по обособени позиции”,  ще отвори и оповести ценовата оферта на допуснатия участник.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg