Вход

Регистрация

Отваряне и оповестяване на ценови оферти за открита процедура „Избор на изпълнител за изготвяне на технически проекти за реконструкция и модернизация на съществуващи гарови здания, спирки и сгради в обхвата на проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа“

16.10.2014

На 23.10.2014 г., в 10:00 часа, в ДП „НКЖИ”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, партер, заседателна зала, комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти, назначена със Заповед № 1394/01.08.2014 г. и Заповед № 1690/25.09.2014 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ“, ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите до този етап участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Избор на изпълнител за изготвяне на технически проекти за реконструкция и модернизация на съществуващи гарови здания, спирки и сгради в обхвата на проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа“.

 При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до този етап участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и представители на юридически лица с нестопанска цел.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg