Архив на обяви за обществени поръчки

Отваряне и оповестяване на ценовите оферти „Избор на изпълнител за изготвяне на ПУП и технически проект за строителство на нови гарови здания, спирки и сгради за проектите „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман – част от Трансевропейската транспортна мрежа” и „Развитие на железопътен възел София“.

23.10.2014 г.

На 27.10.2014 год., в 10,00 часа, в ДП „НКЖИ”, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на ПУП и технически проект за строителство на нови гарови здания, спирки и сгради за проектите „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман – част от Трансевропейската транспортна мрежа” и „Развитие на железопътен възел София“.

При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участници или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

споделете