Вход

Регистрация

Отваряне и оповестяване ценовите оферти за „Предоставяне на туроператорски услуги за корпоративно обслужване на ДП „Национална Компания „Железопътна Инфраструктура”

31.10.2014

На 03.11.2014 год., в 10:00 часа, в ДП „НКЖИ”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, партер, заседателна зала, комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти, назначена със заповед  № 1353/25.07.2014 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ“, ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Предоставяне на туроператорски услуги за корпоративно обслужване на ДП „Национална Компания „Железопътна Инфраструктура”.

 

При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и представители на юридически лица с нестопанска цел.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg