Вход

Регистрация

Отваряне и оповестяване на ценовите оферти за Изготвяне на ПУП и Технически проекти за „Модернизация на железопътна линия София - Пловдив: жп участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември“

18.11.2014

На 24.11.2014 год., в 11.00 часа, в ДП „НКЖИ”, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София - Пловдив: жп участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември“ по обособени позиции“. При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участници или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg