Вход

Регистрация

Отваряне и оповестяване ценовите оферти за Избор на кредитна институция за извършване на комплексно банково обслужване на паричните средства на ДП „НКЖИ”

19.11.2014

На 24.11.2014 год., в 14,00 часа, в ДП „НКЖИ”, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на кредитна институция за извършване на комплексно банково обслужване на паричните средства на ДП „НКЖИ”, по обособени позиции”. При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участници или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg