Обяви за обществени поръчки

Oтваряне и оповестяване на ценови оферти към „Доставка на 14 броя специализирани товарни автомобили с товароносимаст 1,5 до 2,5 тона и 5+1 места в кабината”

15.04.2013 г.

На 18.04.2013 год., в 10:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, партер, комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти и класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 14 броя специализирани товарни автомобили с товароносимаст 1,5 до 2,5 тона и 5+1 места в кабината” ще отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите до този етап участници.

споделете