Обяви за обществени поръчки

Решение за промяна за Избор на Консултант-Прoджект Мениджър за „Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България–Пловдив"

18.04.2013 г.

С Решение № 22/05.04.2013 год. на Генералния директор на Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, факс: 02/9310663, e-mail: s_kusorova@rail-ifra.bg, лица за контакт: Снежана Кусорова, тел.: 02/9326120, Пенка Дилова, тел.: 02/9322705, на основание чл.25, ал.1, чл.7, т.3 и чл.8, ал.1 от ЗОП е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на Консултант - Прoджект  Мениджър за подпомагане управлението на проект „Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив”, с УИН 00233-2013-0018 в Регистъра на обществените поръчки.

На 18.04.2013 г. е публикувано Решение за промяна № 27/18.04.2013 год. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” на основание чл.27а, ал.1 и 3 от ЗОП.

Срокът за подаване на офертите за участие в процедурата се удължава, както следва:

1.    Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата: документацията за участие може да бъде получена в ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, етаж 3, стая 318, всеки работен ден от 08,00 до 12,00 и от 12,45 до 16,45 часа, до 23.05.2013 год. включително, срещу сума в размер на 5 лева без ДДС, внесена в касата на компанията. При поискване от заинтересовано лице, документацията за участие се изпраща за сметка на лицето, отправило искането, след плащане по сметка на ДП „НКЖИ”,IBAN: BG97 CECB 9790 1019 1009 04, BIC: CECB BGSF, банка: Централна кооперативна банка гр. София, банков клон “Химимпорт”, ул. “Стефан Караджа” № 2. По възможност в искането се посочва и куриерска служба и клиентски номер.

2.    Място и срок за получаване на офертите: ДП „НКЖИ”, гр. София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, служба “Деловодство”, всеки работен ден от 8,00 до 12,00 и от 12,45 до 16,45 часа, до 04.06.2013 год. включително.

3.    Място, дата и час на отваряне на офертите: ДП „НКЖИ”, гр. София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, заседателна зала, на 05.06.2013 год., в 10.00 часа.

4.    Решението за промяна е публикувано в Регистъра на обществените поръчки към УИН 00233-2013-0018.

споделете