Обяви за обществени поръчки

Отваряне и оповестяване на ценовите оферти за среден ремонт на железопътни моторни влекачи

23.04.2013 г.

На 26.04.2013 год., в 10:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, партер, комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти и класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Среден ремонт на железопътни моторни влекачи” по обособени позиции ще отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите до този етап участници.

споделете