Обяви за обществени поръчки

Открита процедура за доставка на преобразуватели и инвертори за МРЦ

13.05.2013 г.

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, факс: 02/9316037, e-mail: z_krumova@rail-ifra.bg, лица за контакт: инж. Златка Крумова  тел.: 02/9322913, инж. Петър Марангозов  , тел.: 02/9326174  на основание чл.25, ал.1, чл.7, т.3 и чл.8, ал.1 от ЗОПи Решение № 31/10.05.2013 год. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1. Вид на процедурата: открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

2. Предмет на поръчка: „Доставка на преобразуватели и инвертори за МРЦ”.

3. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата: документацията за участие може да бъде получена в ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, етаж 3, стая 317, всеки работен ден от 08,00 до 12,00 и от 12,45 до 16,45 часа, до 14.06.2013 год.,  включително, срещу сума в размер на 5,00 лева без ДДС, внесена в касата на компанията. При поискване от заинтересовано лице, документацията за участие се изпраща за сметка на лицето, отправило искането, след плащане по сметка на ДП „НКЖИ”,IBAN: BG97 CECB 9790 1019 1009 04, BIC: CECB BGSF, банка: Централна кооперативна банка гр. София, банков клон “Химимпорт”, ул. “Стефан Караджа” № 2. По възможност в искането да се посочи куриерска служба и клиентски номер.

4. Място и срок за получаване на офертите: ДП „НКЖИ”, гр. София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, служба “Деловодство”, всеки работен ден от 8,00 до 12,00 и от 12,45 до 16,45 часа, до 24.06.2013 год., включително.

5. Място, дата и час на отваряне на офертите: ДП „НКЖИ”, гр. София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, заседателна зала, на 25.06.2013 год., в 10.00 часа.

6. Обявлението за обществената поръчка е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на 10.05.2013 год.  с уникален номер 00233-2013-0023.

споделете