Обяви за обществени поръчки

Отваряне и оповестяване на ценовите оферти за доставка на безплатна храна и/или добавки към нея

31.05.2013 г.

На 03.06.2013 год., в 10:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, партер, комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти и класиране на участниците в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет:Доставка на безплатна храна и/или добавки към нея по обособени позиции ще отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите до този етап участници.

споделете