Обяви за обществени поръчки

Открита процедура за доставка на настилки за монтаж върху дървени траверси

07.06.2013 г.

Държавно предприятие  „Национална компания "Железопътна инфраструктура", със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, факс 02 931 6037, e-mail: v_georgiev@rail-infra.bg, лица за контакт: Владимир Георгиев, тел: 02/932 6135, и инж.Румен Цветков, тел.: 02/932 6098, на основание чл.25, ал.1, чл.7, т.3 и  чл.8, ал.1 и от Закона за обществените поръчки и Решение №38/05.06.2013 год. на Генералния директор на ДП “НКЖИ”, открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1. Вид на процедурата: Открита

2. Предмет на поръчка:„Доставка на настилки за монтаж върху дървени траверси”

3. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата:документацията за участие може да бъде получена в ДП “НКЖИ”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, етаж 3, стая 317, всеки работен ден от 8,00 до 12,00 и от 12,45 до 16,45 часа, до 12.07.2013 год.  включително, срещу сума в размер на 5 лв. без ДДС, внесена в касата на компанията. При поискаване на заинтересованото лице, документацията за участие се изпраща за сметка на лицето, отправило искането, след плащане по сметка на ДП „НКЖИ“,  IBAN: BG97 CECB 9790 1019 1009 04, BIC: CECB BGSF, банка: Централна кооперативна банка, гр. София, банков клон „Химимпорт“, ул. „Стефан Караджа“ №2.

4. Място и срок за получаване на офертите: ДП „Национална компания “Железопътна Инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, служба “Деловодство”, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 ч. и от 12:45 до 16:45 ч., до 22.07.2013 год.

5. Място, дата и час на отваряне на офертите: ДП „Национална компания “Железопътна Инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, на 23.07.2013 год., в  10:00 часа.

6. Обявлението за обществената поръчка е публикувано в Регистъра на обществените поръчки 06.06.2013 год. с уникален номер 00233-2013-0030.

споделете