Обяви за обществени поръчки

Открита процедура за Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна съобщителна подвижна/мобилна наземна клетъчна мрежа Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна съобщителна подвижна/мобилна наземна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие и извършване на специализирани услуги и доставки, свързани с тази дейност“, за нуждите на ДП „НКЖИ“ и ДП „ТСВ“

21.06.2013 г.

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ”), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, факс: 02/9316037, e-mail: z_krumova@rail-ifra.bg, лица за контакт:инж. Златка Крумова  тел.: 02/9322913, инж. Валентин Кузманов тел.: 02/9323030,  на основание чл.25, ал.1, чл.7, т.3 и чл.8, ал.1 от ЗОПи Решение № 40/20.06.2013 год. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” открива процедура за сключване на рамково споразумение при следните условия:

Вид на процедурата: открита процедура.

Предмет на поръчката: Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна съобщителна подвижна/мобилна наземна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие и извършване на специализирани услуги и доставки, свързани с тази дейност“, за нуждите на ДП „НКЖИ“ и ДП „ТСВ“

Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата: документацията за участие може да бъде получена в ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, етаж 3, стая 317, всеки работен ден от 08,00 до 12,00 и от 12,45 до 16,45 часа, до 19.07.2013 год. включително, срещу сума в размер на 5 лева без ДДС, внесена в касата на компанията. При поискване от заинтересовано лице, документацията за участие се изпраща за сметка на лицето, отправило искането, след плащане по сметка на ДП „НКЖИ”,IBAN: BG97 CECB 9790 1019 1009 04, BIC: CECB BGSF, банка: Централна кооперативна банка гр. София, банков клон “Химимпорт”, ул. “Стефан Караджа” № 2. По възможност в искането да се посочи куриерска служба и клиентски номер.

Място и срок за получаване на офертите: ДП „НКЖИ”, гр. София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, служба “Деловодство”, всеки работен ден от 8,00 до 12,00 и от 12,45 до 16,45 часа, до 30.07.2013 год. включително.

Място, дата и час на отваряне на офертите: ДП „НКЖИ”, гр. София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, заседателна зала, на 31.07.2013 год., в 10.00 часа.

Обявлението за обществената поръчка е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на 20.06.2013 год. с уникален номер 00233-2013-0031.

споделете