Обяви за обществени поръчки

Отваряне и оповестяване на ценовите оферти за доставка на преобразуватели и инвертори за МРЦ

02.07.2013 г.

На 05.07.2013 год., в 13,00 часа, в ДП „НКЖИ”, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на преобразуватели и инвертори за МРЦ”.

При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участници или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

споделете