Обяви за обществени поръчки

Доставка на канцеларски материали и на офис техника по обособени позиции“

11.03.2016 г.

Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ), със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, факс: 02/9310663, e-mail: s_velitchkova@rail-ifra.bg, лицe за контакт: Снежа Величкова тел.: 02/9323322, на основание чл.25, ал.1, чл.7, т.3 и чл.8, ал.1 от ЗОПи Решение 19/11.03.2016 год. на генералния директор на ДП НКЖИ открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

  1. Вид на процедурата: открита процедура за възлагане на обществена поръчка за срок от две години.
  2. Предмет на поръчка: Доставка на канцеларски материали и на офис техника по обособени позиции“.
  3. Място и срок за получаване на офертите: ДП  НКЖИ, гр. София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, служба “Деловодство”, всеки работен ден от 8,00 до 12,00 и от 12,45 до 16,45 часа, до 25.04.2016 год. включително.
  4. Място, дата и час на отваряне на офертите: ДП НКЖИ , гр. София, 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, заседателна зала, на 26.04.2016 год., в 10:00 часа.
  5. Обявлението за обществената поръчка е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на 11.03.2016 год. с уникален номер 00233-2016-0011.
споделете