Обяви за обществени поръчки

Съобщението за отваряне на ценовите предложения „Доставка на резервни части за трошачно-сортировъчна инсталация /ТСИ/, строителна и кариерна техника на кариера Карлуково, стопанисвана от ЖПС Враца” по обособени позиции

30.03.2017 г.