Вход

Регистрация

 • На основание заповед 534/14.03.2018 г. на генералния директор на ДП "НКЖИ" са актуализирани данни в Референтния документ на жп мрежа 2017-2018 и 2018-2019 г., както следва: т.3.3.1.1. Топология на линии, Приложение 23 Списък на мостовете и Приложение 28 Списък на гарите и информация за тях.
 • На основание чл.5, пар.2 от Регламент ЕС  2017/2177 "относно достъп до обслужващи съоръжения и свързани с железопътната дейност услуги", публикуваме Образец за описание на обслужващо съоръжение.  В срок до 30 септември 2018 г. собствениците на обслужващи съоръжения е необходимо да предоставят на ДП НКЖИ линк с необходимата информация на обслужваните от тях съоръжения, в готов за публикуване вид (на хартиен носител и в електронен вид на електронни пощи: a_hristov@rail-infra.bg; b_georgiev@rail-infra.bg).  виж тук
 • На основание чл. 8,  ал. 1 от Наредба 41 за достъп и използване на железопътната инфраструктура и заповед 2261/30.10.2018 г. на генералния директор на ДП "НКЖИ" е изготвен и публикуван Референтен документ на железопътната мрежа 2019-2020 г.
 • На основание чл. 23, ал.1 от ЗЖТ, чл. 8,  ал. 1 от Наредба 41 от 27.06.2011 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура и заповед З-1953/17.11.2022 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ е изготвен и публикуван Референтен документ на железопътната мрежа 2023-2024 г., валиден от 10.12.2023 г. до 14.12.2024 г.
 • На основание чл. 23, ал.1 от ЗЖТ, чл. 8,  ал. 1 от Наредба 41 от 27.06.2011 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура и заповед З-1953/17.11.2022 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ е изготвен и публикуван Референтен документ на железопътната мрежа 2024-2025 г., валиден от 15.12.2024 г. до 13.12.2025 г.
 • В изпълнение на заповед № З-1953/17.11.2022 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ и на основание чл. 9, ал. 2 от Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура са публикувани актуализираните Референтен документ на железопътната мрежа 2023-2024 г, валиден от 10.12.2023 г. до 14.12.2024 г. (версия 10/15.04.2024 г.) и Референтен документ на железопътната мрежа 2024-2025 г., валиден от 15.12.2024 г. до 13.12.2025 г. (версия 02/15.04.2024 г.).

   

   

   

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg