Съобщения към РД

  • На основание заповед 534/14.03.2018 г. на генералния директор на ДП "НКЖИ" са актуализирани данни в Референтния документ на жп мрежа 2017-2018 и 2018-2019 г., както следва: т.3.3.1.1. Топология на линии, Приложение 23 Списък на мостовете и Приложение 28 Списък на гарите и информация за тях.
  • На основание чл.5, пар.2 от Регламент ЕС  2017/2177 "относно достъп до обслужващи съоръжения и свързани с железопътната дейност услуги", публикуваме Образец за описание на обслужващо съоръжение.  В срок до 30 септември 2018 г. собствениците на обслужващи съоръжения е необходимо да предоставят на ДП НКЖИ линк с необходимата информация на обслужваните от тях съоръжения, в готов за публикуване вид (на хартиен носител и в електронен вид на електронни пощи: a_hristov@rail-infra.bg; b_georgiev@rail-infra.bg).  виж тук
  • На основание чл. 8,  ал. 1 от Наредба 41 за достъп и използване на железопътната инфраструктура и заповед 2261/30.10.2018 г. на генералния директор на ДП "НКЖИ" е изготвен и публикуван Референтен документ на железопътната мрежа 2019-2020 г.