Вход

Регистрация

Доставка на 570 броя столове и 4 заседателни маси, за нуждите на експлоатационния персонал на поделения „УДВК” към ДП „НКЖИ”

Доставка на 20 броя импедансни релета за изводи захранващи контактната мрежа в тяговите подстанции на ДП „ НКЖИ”

Доставка на материали за антикорозионни покрития за железорешетъчни стълбове за контактната мрежа

Допълнение към публичната покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка на материали за антикорозионни покрития за железорешетъчни стълбове за контактната мрежа”

Доставка на 120 броя стоманобетонови предварително напрегнати центрофугални стълбове тип СБМК 3,7/11,15 за контактната мрежа и документацията към нея

Ремонт сграда централен склад в работилница Плевен запад и документацията към нея

Смяна на връхна мостова конструкция на стоманен мост на км 13+564, път №1 в междугарието Курило-Реброво, със стоманобетонова плоча, по 2-ра жп линия

Допълнение към публичната покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Смяна на връхна мостова конструкция на стоманен мост на км 13+564, път №1 в междугарието Курило-Реброво, със стоманобетонова плоча, по 2-ра жп линия”

Доставка на лични предпазни средства за глава - каски по обособени позиции и документацията към нея

Доставка на елементи за отопление за жп стрелки и документацията към нея

Изготвяне на Технически проект за обект: Аварийно укрепване на насип от км. 153+360 до км. 153+560 в междугарието Черниче – Пейо Яворов и документацията към нея

Изготвяне на Технически проект за трайно възстановяване на железопътния мост на км 0+804 в междугарието Генерал Тодоров – Петрич, по 52 – ра жп линия, чрез изграждане на бараж и документацията към нея

Доставка и абонаментно поддържане на 20 (двадесет) броя преносими химически санитарни възли за нуждите на експлоатационните пунктове в районите на УДВГД Горна Оряховица и УДВГД Пловдив и документацията към нея

Доставка на 258 броя конвектори за нуждите на експлоатационния персонал на поделения „УДВК” към ДП „НКЖИ” и документацията към нея

Неотложни възстановителни работи за обезопасяване на скален откос от км. 47+780 до км. 47+850 в междугарието Велинград – Цветино по 16-та жп линия и документацията към нея

Ремонт сграда централен склад в работилница Плевен запад
Ремонт приемно здание, магазия и вертикална планировка гара Ореш

Доставка на еластична скрепителна система за стоманобетонни траверси

Направа на отводнителна система и изграждане на пешеходна пътека в тунел № 18 в междугарието Черниче - Пейо Яворов по 5-та жп линия

Стабилизиране на железния път чрез подмяна на горното строене и отводняване на земната основна площадка в участъка между стрелки 2 и 24 в гара Царева Ливада по 4-та главна жп линия

Демонтаж на недействащи Г-образни светофорни мостове София – Септември и Подвис – Юнак

Доставка на диелектрични ръкавици

Доставка на 4 броя употребявани леки автомобили (8+1) за нуждите на регионалните поделения УДВГД София, Пловдив и Горна Оряховица и документацията към нея

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на бетонов комплектен трансформаторен пост с мощност 100 kVA в района на новата железопътна гара Караджалово и проектиране и изграждане на нова кабелна линия 20 kV за захранване на трансформаторния пост и присъединяване към електроразпределителната мрежа на ЕВН България Електроразпределение АД” и документацията към нея

Почистване на джоб-стени и възстановяване на канавки от самообрушени скални маси в междугарието Варвара – Долене – Костандово по 16-та жп линия и документацията към нея

Доставка на апаратура за релсови вериги по обособени позиции и документацията към нея

Проектиране и изграждане на системи за охрана и видеонаблюдение на ТПС Крумово и Първомай

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 6 броя системи за видеонаблюдение в жп гарите Крумово, Катуница, Поповица, Първомай, Караджалово и Ябълково

Извършване на независим финансов одит на индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на ДП „НК Железопътна инфраструктура” за 2012 год., изготвени по Международните стандарти за финансови отчети, в съответствие със закона на независимия финансов одит” и документацията към нея

Третиране на площ от 4 400 м2 с препарати ( „BioLIFE-Humus”, „Humus”, Soil-Stimulator, „Mikro Feast”, Торфен компост) и добавени тревни семенни смески и утайки по биоинженерна технология, от км 52+980 до км 53+200 в междугарието Разменна – Батановци по 6-та жп линия, в района на Жп секция София” и документацията към нея

Преустройство на тавански етаж от административна сграда НКЖИ – бул. М.Луиза 110” и документацията към нея

Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и строителен надзор за Проучване, оразмеряване, доставка и въвеждане в експлоатация на десет броя динамични компенсатори в тягови подстанции Симитли, Генерал Тодоров, Пирдоп, Величково, Търговище, Дряново, Казанлък, Твърдица, Кръстец и Яворовец" и документацията към нея

Внедряване на ТДИ по оптичен кабел

Почистване на подмостовото корито на река, на 100 м. преди втока и 300 м. след оттока на стоманен жп мост, на км 103+687 в гара Бобошево и документацията към нея

Обезопасяване на предпортални и надпортални участъци пред тунели с № 1, 2, 2А и 3 в междугарието Ловеч – Троян по 24 жп линия Свищов – Троян” и документацията към нея

Ремонт приемно здание гара Банкя и документацията към нея

Доставка на материали и консумативи за преустройство на 2 броя товарни вагони в жилищни и цялостен ремонт на 2 броя жилищни вагони за нуждите на колони за механизирано подновяване и текущо поддържане на железния път по обособени позиции и документацията към нея

Укрепване на железния път №1 със смяна на елементи от горното строене, от км 81+870 до км 82+870 с дължина 1 000 м, в междугарието Костенец – Белово по 1 - ва жп линия и документацията към нея

Ремонт на стоманен мост на км 69+237, път №1 в междугарието Елисейна –Зверино със смяна на връхна мостова конструкция със стоманобетонова плоча, по 2-ра жп линия и документацията към нея

Възстановяване на пешеходни пътеки и защитно покритие на стоманени мостови конструкции на км 11+830 и км 19+644 в междугарието Филипово – Съединение и документацията към нея

Доставка на еластична скрепителна система за стоманобетонни траверси и документацията към нея

Ремонт приемно здание гара Драгичево и документацията към нея

Механизирано подновяване на железния път в междугарието Горна баня – Владая от км 16+507 до км 17+135 с дължина 628 м по 5-та жп линия

Доставка на комплект стрелкови гарнитури за английски стрелки и документацията към нея

Изготвяне на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за проект Развитие на железопътен възел София и документацията към нея

Неотложни възстановителни работи за обезопасяване откосите на траншеята от км 82+500 до км 83+000 в междугарието Мост – Кърджали по 4-та жп линия – 2-ри етап

Ремонт кантарен участък София и външен водопровод и приложенията към нея

Ремонт фасада и работилници на Енергосекция Горна Оряховица и документацията към нея

Процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Ремонт фасада и работилници на Енергосекция Горна Оряховица е прекратена и няма да се провежда.

Ремонт сграда ЕРП – Сливен

Рехабилитация на железопътни прелези и документацията към нея

Неотложни възстановителни работи за обезопасяване на железния път в междугарието Варвара – Долене от км. 9+100 до км. 9+180 по 16-та жп линия – първи етап от км. 9+120 до км. 9+150

Изграждане на отдалечено управление и контрол на телекомуникационна апаратура в гарите Благоевград и Пловдив

Демонтаж на железен път, гарови коловози и стрелки в разпределителен парк на жп гара Подуяне разпределителна София

Ремонт сграда ЕРП Карнобат

Ремонт сграда ЕРП Твърдица

Аварийно възстановяване на експлоатационен пункт гара Саранци вследствие на природно бедствие

Доставка и монтаж на офис мебелировка във връзка с преустройство на съществуващ тавански етаж от административна сграда на ДП НКЖИ” и документацията към нея

Доставка и монтаж на апаратура за изнасяне на телефонен капацитет по оптичен кабел от АТЦ Русе до гара Русе Разпределителна

Доставка на проводници, шнурове и конектори за вътрешен и външен монтаж и приложенията към нея

Възстановяване на електронна апаратура - модули за цифрова ТК апаратура по обособени позиции

Доставка на релсови  и дроселни съединители и документацията към нея

Взривяване и доставка на взривни вещества и средства за взривяване за кариера Карлуково и документацията към нея

Поддръжка на Географска информационна система (ГИС) на ДП „НКЖИ” и приложенията към нея

Доставка на кабелни съединители за телекомуникационни кабели – по обособени позиции и приложенията към нея

Доставка на 130 броя компютри втора употреба и приложенията към нея

Доставка на специализирани инструменти и приложенията към нея

Доставка  на пътни и сигнални трансформатори по обособени позиции

Надзор за Проектиране и изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура в участъка Провадия-Синдел-Варна и приложенията към нея

Доставка на 12 броя сухи напреженови измерителни трансформатора 35/0,1 kv, открит монтаж  и приложенията към нея

Оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор за проект: „Проектиране и изграждане на 20 броя автоматични прелезни устройства" и приложенията към нея

Доставка на бариерни механизми /комплект апаратура/ и приложенията към нея

Доставка на сухи трансформатори 25/0,23 kV, 5 kVA – открит монтаж“ и приложенията към нея

Възстановяване проектни параметри на пилони

Доставка на кабелна арматура и приложенията към нея
Инженеринг, изграждане на производствени сгради и вертикална планировка на енергоразпределителен подрайон Перник и приложенията

Доставка на резервни части за стрелкови обръщателни апарати – СОА по обособени позиции и приложенията към нея

Доставка на апаратура във връзка с  извършване на  авариен ремонт на съоръженията на ОТ в междугарието Ветово – Сеново за достигане максималната скорост на влаковото движение по книжка разписание

Доставка на светофорни лампи

Доставка на 10 (десет) броя цифрови мегаомметри за определяне на изолационното съпротивление на електрическите апарати 5000V” и приложенията към нея

Доставка на 1 (един) брой автомобил с висока проходимост

Доставка на бариерни механизми /комплект апаратура/

Извършване на независим финансов одит на индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на ДП „НК Железопътна инфраструктура” за 2013 и 2014 години, изготвени по Международните стандарти за финансови отчети, в съответствие със закона на независимия финансов одит и приложенията към нея

Доставка на пулт – табло във връзка с Възстановяване пулт-табло, осигуряващо управлението на влаковото движение на гара Перник пътническа и приложенията към нея

Доставка на устройства за дистанционно отчитане на електроенергия и приложенията към нея

Доставка на уреди за проверка и настройка на цифрови релейни защити за тяговите подстанции  и приложенията към нея

Ремонт МРЦ, ГАЦ и помещения в АТЦ гара Димитровград във връзка с изпълнение на проект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград по коридори ІV и ІХ,: Участък Първомай-Свиленград, Фаза 4.1" и приложенията към нея

Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на производствените и административни сгради на ДП НКЖИ

„Археологическо наблюдение по време на строителството за археологически обекти № 35, № 36 и № 37, засегнати от полосата на трасето във връзка с изпълнението на проект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград –Свиленград“

Доставка на апаратура за АПУ окомплектована с броячи на оси необходима за възстановяване на действието на автоматичната прелезна сигнализация

Доставка на плоска стомана 30/18 мм., марка на стоманата С45Е  и приложенията към нея

Ремонтни работи старо ПЗ гара Димитровград за постигане изискванията за енергийна ефективност във връзка с изпълнение на проект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград по коридори ІV и ІХ,: Участък Първомай-Свиленград, Фаза 4.1” и приложенията към нея

Доставка на 8 (осем) броя конзолни кранове тип КС 10/3.2, оборудвани с еднотонни електротелфери и приложенията към нея

Доставка на резервни части за авариен ремонт на подбивен агрегат за траверсоподбивна машина 08 326, фабр. № 2821 и приложенията към нея

Изграждане на отдалечен резервен център за възстановяване на данни и съхраняване на информация по проекти на ДП НКЖИ, финансирани от фондовете на ЕС

Доставка настоманобетонови стълбове тип СБМК 37/11,15 и тип СЦС 84/9,5

Изпълнение на комуникационни дейности по проект „Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежата - „Рехабилитация на гаров комплекс централна гара София”, „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа”, „Преустройство и саниране на приемно здание Пазарджик – II етап

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg