РАЗВИТИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЪЗЕЛ СОФИЯ – ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК СОФИЯ-ВОЛУЯК

 

С Решение на Генерална Дирекция „Транспорт и мобилност“ в ЕК, през м. юли  2015 г. беше одобрен за финансиране от МСЕ проект „Модернизация на железопътен участък  София-Волуяк“, част от развитието на железопътен възел София и част от железопътната линия София – Калотина.

На 24.11.2015 г. бе подписан и влезе в сила договорът за безвъзмездна помощ.

Проектът ще бъде изпълняван през периода от 2016 г. до края на 2020 г.

 

Обща стойност на проекта: 104 211 047 евро

 

Източници на финансиране:
Финансиране от МСЕ: 76 074 064 евро
Национално съфинансиране: 13 297 326 евро
Съфинансиране ДП НКЖИ: 14 839 656 евро

 

Към момента се изготвят Технически проект и Подробен устройствен план за железопътната отсечка София – Волуяк. Предвидените дейности по време на строителството на отсечката са изграждане на нов трети коловоз между жп гара Волуяк и Централна жп гара София, както и модернизация на съществуващото коловозно развитие на двете гари. Предстои и изграждане на нова жп гара Обеля, която ще осъществява връзка с метрото.

Основни цели при реализирането на проекта се цели  повишаване на оперативната скорост до 160 км/ч за пътнически и до 120 км/ ч за товарен жп транспорт, повишаване на  оперативната съвместимост на железопътната линия и съответно по Коридор  Ориент / Изток-Средиземноморски,  подобряване на безопасността по железопътната линия  чрез премахване на железопътни прелези и кръстовища или замяната им от клас отделни такива, намаляване на газовите емисии, както и повишаване на привлекателността на  железопътния транспорт

На 28 Януари 2016 г. се проведе встъпителна среща с ръководителя на проекта от страна на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA), г-н Антонио Гарсия - Суарес, по време на която бяха представени членовете на звеното за изпълнение на проекта и мениджърския екип на НКЖИ, отговорни за МСЕ. Беше представен напредъкът по проектите София - Волуяк и София - Елин Пелин. Също така бяха обсъдени общите правила за плащане и отчетност, времевия график, препоръки и планове за действие за следващия месец.