Вход

Регистрация

ПРОЕКТ  „ПО-ДОБРИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРОЕКТИ ЧРЕЗ ПО-ДОБРИ ПОЗНАНИЯ

ФИНАНСИРАН ОТ МСЕ по Договорно споразумение

№ МOVE/B4/SUB/2014-705/CEF/PSA2/1/SI2.714459

 

С Решение на Генерална Дирекция „Транспорт и мобилност“ в ЕК, през м. ноември 2015 г. беше одобрен за финансиране от МСЕ проект за техническа помощ „По-добри железопътни проекти чрез по-добри познания” с бенефициент НКЖИ на стойност 311 800 EUR. Целият бюджет на проекта се предоставя от МСЕ.

На 30.11.2015 г. бе подписан и влезе в сила договорът за безвъзмездна помощ.

Проектът ще бъде изпълняван през периода от 2016 г. до края на 2020 г.

Предвидените дейности обхващат провеждане на работни посещения на експерти от НКЖИ, пряко ангажирани с програмирането и изпълнението на финансирани от ЕСИФ проекти, при управителите на железопътната инфраструктура в страните-членки на ЕС.

В България ще бъдат организирани семинари и дискусии, в които ще участват експерти от администрациите на инфраструктурните управители в страните-членки на ЕС с цел обмен  на опит и добри практики по основни теми от взаимен интерес.

Възможно е и участие на представители на НКЖИ в различни международни форуми, семинари, конференции, информационни дни и публични събития, свързани с развитие на железопътната инфраструктура по транс-европейската транспортна мрежа -  TEN-T.

Основната цел на проекта за техническа помощ е да се повиши административния капацитет и експертния потенциал на НКЖИ като единствен управител на железопътната инфраструктура в България при управление на финансираните от ЕСИФ железопътни проекти.

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg