Развитие на железопътен възел Пловдив

 

 

Обща стойност на проекта: 103 477 234 евро

Източници на финансиране:

Финансиране от МСЕ: 87 955 649 евро
Национално съфинансиране: 15 521 585 евро

Развитието на железопътен възел Пловдив представлява физическата връзка между Глобалния проект и другите участъци на Източно-средиземноморския коридор, без изпълнението на която не може да се постигне необходимата оперативна съвместимост.

Основната цел на проекта е да спомогне за изпълнението на поетите от България ангажименти по отношение на участъците от основната мрежа до 2030 г.

Модернизацията на жп възел Пловдив обхваща работи по железопътните линии около Пловдив, където отделните участъци попадат в рамките на трасето на две железопътни линии към Бургас и към Свиленград (турска/гръцка граница). Неговото развитие включва рехабилитация и модернизация на железопътни коловози, съоръжения, контактна мрежа, сигнализация и телекомуникации, както и изграждане на пътни надлези и подлези, заменящи съществуващите прелези. Предвидените работи ще бъдат изпълнени в съществуващия сервитут, с изключение на някои участъци, където границите на сервитута са изместени, поради промени в геометрията и хоризонталните криви (основно в железопътния участък между гара Пловдив Изток Разпределителна и гара Крумово), където е необходимо отчуждаване на земи.

 Основните цели:

  • Премахване на тесните места в този участък от железопътната линия;
  • Осигуряване на оптимално ниво на интеграция и оперативна съвместимост на този участък в съответствие с Регламент (ЕС) № 1299/2014 и Директива  № 2008/57/ЕО;
  • Подобряване и поддържане на качеството на инфраструктурата по отношение на безопасност, сигурност и ефективност;
  • Подпомагане на модалното разделяне, насърчавайки използването на железопътен транспорт.