Вход

Регистрация

Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътния участък Драгоман – граница с Република Сърбия"

Обхватът на проекта започва от РП Алдомировци Запад с км 35+831.24 до Република Сърбия при км 59+106 и от км 42+537 след гара Драгоман до км 53+088. Железопътният участък е част от I-ва железопътна линия  Калотина-запад (държавна граница със Република Сърбия) - София - Пловдив - Димитровград - Свиленград (държавни граници с Република Гърция и Република Турция). Приблизителната дължина на железния път е 15 км, като участъка от разделен пост Алдомировци Запад до граница с Република Сърбия при км 59+106, включително нова гранична гара Калотина запад и ИМТ Калотина запад е съгласно идеен проект, изпълнен по Договор № 6233/14.09.2018 г., а участъка през Драгоманско дефиле от км 42+537 след гара Драгоман до км 53+088 преди източна гърловина на гранична гара Калотина запад, включително и съществуващата гара Калотина е по съществуващото трасе.

Целта на проекта за техническа помощ, в обхвата на железопътната линия София – Драгоман – граница с Република Сърбия, е оптимизиране на резултатите от извършената подготовка по програма ОПТТИ чрез актуализиране на параметрите и стойностите на идейния проект за железопътен участък Драгоман – граница с Република Сърбия и постигане на проектна готовност (технически проект, съгласувания, одобрения, разрешения и др.) за строителство на модернизацията на железопътните участъци.

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ:

МСЕ Сектор "Транспорт": € 2, 408, 708

Държавен бюджет: € 425,066

Общо: € 2, 833, 774

 

С изпълнението на проект „Модернизация на железопътния участък Драгоман – граница с Република Сърбия“ ще се осъществи:

 • Изготвени Планове за изпълнение на Договора;
 • Предложена оптимизация на трасе и избран предпочитан вариант/сценарии;
 • Изготвен Технически проект за елементите на железопътната инфраструктура;
 • Изготвяне на идейни проекти за системи за „Сигнализации и телекомуникации“;
 • Изготвени технически проекти за модернизация/рехабилитация на железопътните участъци в обхват, определящ всички дейности, които ще бъдат извършвани от бъдещия Изпълнител на строителството;
 • Съгласувани и одобрени от компетентните органи технически проекти за модернизация/рехабилитация, в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство.
 • Регистрирани технически паспорти за съществуващия и новоизграден сграден фонд, гари и съоръжения в обхвата на проекта;
 • Одобрени Подробни устройствени планове;
 • Изготвени и одобрени Кадастрални карти и кадастрални регистри;
 • Одобрени и съгласувани документи, необходими за стартирането на отчуждителни процедури;
 • Изготвени Технически спецификации за строителство.

 

Описание на дейностите:

Дейност 1: Изготвяне на технически проект и подробен устройствен план

В обхвата на Дейност 1 се включват:

 • Изготвяне на технически проект и технически спецификации - тази под-дейност включва изготвяне, съгласуване и одобрение на технически проект за всички елементи на железопътната инфраструктура на железопътния участък Драгоман – граница с Република Сърбия, както и изготвяне на идеен за системите за сигнализация и телекомуникации и  технически спецификации за строителство. В обхвата на тази под-дейност също ще бъдат изготвени и планове за управление на риска и за управление на качеството.
 • Изготвяне на ПУП-ове - тази поддейност включва изготвяне и одобрение на ПУП-ове за железопътнен участък Драгоман – граница с Република Сърбия.

 

Дейност 2: Изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда

Дейност 2 включва изготвяне на доклад за ОВОС и провеждане необходимите процедури, съгласно българското законодателство  и набелязване на мерки за опазване на околната среда и човешкото здраве до получаване на Решение по ОВОС от компетентния орган.

 

Дейност 3: Археологически проучвания

Тази дейност включва извършване на теренни археологически проучвания и изготвяне на теренна документация за проект "Модернизация на железопътния участък Мездра – Медковец". Основните дейности са в съответствие с изискванията за теренните археологически проучвания по смисъла на Закона за културното наследство чл. 147, ал. 1 - ал. 4, т. 1 и в съответствие с чл. 4 и чл. 6, ал. 1 т. 1 от Наредба №Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания, издадена от Министъра на културата.

 

Дейност 4: Оценка на съответствието и оперативната съвместимост

В обхвата на Дейност 4 се включват:

 • Изработване на доклад за оценка на съответствието - тази под-дейност включва извършване на оценка на съответствие със съществените изисквания към строежите, изготвянето на комплексни доклади, съгласувани и одобрение на техническите проекти, в съответствие със Закона за устройство на територията. Оценката за съответствие е задължителна за издаване на разрешение за строеж за обекта.
 • Изработване на доклад за оценка на оперативната съвместимост - тази под-дейност включва извършване на оценка на оперативната съвместимост на техническите проекти с изискванията на ТСОС „Инфраструктура“ (ИНФ), ТСОС „Достъпността на железопътната система на Съюза за лица с увреждания и лица с намалена подвижност“, ТСОС „Безопасност в железопътните тунели” за структурна подсистема ИНФ, ТСОС „Енергия“ за структурна подсистема „Енергия“ по смисъла на директива 2008/57/ЕО и ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“ на железопътната система в Европейския съюз (Регламент 2016/919), съгласно Регламент (ЕС) 2016/919 на Комисията от 27 май 2016 година, на база на която се изготвя доклад и се издава междинен ЕО сертификат (декларация).

 

Дейност 5: Анализ „разходи - ползи“ и формуляр за кандидатстване

Тази дейност предвижда разработването на Анализ „разходи – ползи“ и формуляра за кандидатстване. АРП включва финансова и икономическа оценка на Дейността, оценка на риска и други проучвания и анализи въз основа на тръжната документация от Дейност 1, стратегия за изпълнение на проекта и възможности за финансиране. Той ще бъде реализиран съгласно европейската методология, определена в Кохезионната политика (ГД "Регионална политика") - Ръководство за анализ на разходите и ползите на инвестиционните проекти и в съответствие с приетите регламенти и директиви за предстоящия програмен период.

 

Дейност 6: Управление на проекта и комуникация

В обхвата на Дейност 6 се включват:

 • Управление на проекта - тази под-дейност предвижда да осигури цялостно управление и координация при изпълнението на проектните дейности с оглед навременното им допълване и постигането на очакваните резултати в съответствие със Споразумението за безвъзмездна помощ;
 • Комуникация - тази дейност обхваща дейностите по комуникация и разпространение и необходимите мерки за публичност в съответствие с изискванията на Регламент 1303/2013, Регламент 1316/2013 и правилата на МСЕ за мерки за публичност. Като получател на финансиране по МСЕ, "Национална компания железопътна инфраструктура" има задължение да осигури подходяща публичност, за да може обществеността да бъде информирана за финансовата подкрепа от Европейският съюз, осигурено за проект Техническа помощ за проект "Модернизация на железопътния участък Драгоман – граница с Република Сърбия".

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg