Вход

Регистрация

"Модернизация на Тягови подстанции Враца и Перник разположени на коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски"

Модернизацията на тяговите подстанции Враца и Перник са част от глобалните проекти за модернизация на железопътните линии Видин - София и София – Перник - Радомир, разположени на коридора Ориент/Източно - Средиземноморски. Успешното приключване на настоящото действие ще доведе до увеличаване на капацитета на железопътните линии Видин - София и София – Перник - Радомир, покриване на европейските изисквания за безопасност на движението, осигуряване на енергийна ефективност и опазване на околната среда, както и пълно съответствие с приложимите европейски стандарти и изисквания. По този начин се гарантира оперативна съвместимост на националната железопътна мрежа с европейската.

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ:

МСЕ Сектор "Транспорт": € 12, 189, 968

Държавен бюджет: € 2, 151, 171

Общо: € 14, 341, 139

С модернизацията на Тягови подстанции Враца и Перник разположени на коридор „Ориент/Източно-Средиземноморски, ще се постигне:

 • Осигуряване на надеждно електрозахранване;
 • Оперативност при необходимост от превключване и секциониране на тяговата мрежа в участъка;
 • Намаляване времезакъсненията на влаковете, в следствие аварии по електрозахранването в участъците;
 • Постигане на оперативна съвместимост;
 • Намаляване разходите за заплащане на консумираната реактивна енергия, респективно повишаване качеството на захранващото напрежение;
 • Постигане на енергийна ефективност на сградата на ЗРУ;
 • Подмяна на маслонапълнените комутационни съоръжения с нови;
 • Осигуряване на пълен мониторинг върху положението на съоръженията и стойностите на електрическите параметри в участъка;
 • Отпадане на необходимостта от постоянен оперативен персонал, след изграждане на системата за телеуправление и телесигнализации (SCADA).

Проектът включва изпълнение на три етапа:

 • Етап I - проектиране;
 • Етап II - доставка на съоръжения и строително-монтажни дейности (СМР);
 • Етап III - гаранционно поддържане и сервизно обслужване.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg