Електроразпределение

Наредба № 13 от 30 Декември 2005 Г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт. 

Инструкция за текущо поддържане и ремонт на съоръженията в тяговите подстанции(ТПС), секционните постове (СП) и резервни захранващи станции (РЗС)

Процедура по безопасност ПБ 6.01 Промяна 01/03.10.2016 г.

Инструкция за заземяване на съоръженията в електрифицираните участъци на Национална компания „Железопътна инфраструктура”

Инструкция за безопасна работа по съоръженията на подсистема „Енергия” на ДП „НК ЖИ”, при оперативно обслужване на граничните участъци между Регионалните енергодиспечерски звена

Инструкция за експлоатация, текущо поддържане и ремонт на контактна система

Заповед № 38/23.05.2018 г.

Правила на ДП "НКЖИ" за работа с потребители

Регистър на ползвателите на електроразпределителната мрежа на ДП“НКЖИ“, регистрирани на свободния пазар