Достъп до обществена информация

Вътрешни правила за реда и организацията за разглеждане на заявления за достъп до обществена информация в ДП "Национална Компания "Железопътна инфраструктура"

Заявление за достъп до обществена информация

 

 

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2018 г.

 

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на информацията, размерът на които се определя съгласно Заповед на министъра на финансите №ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2011 г.) и представяне на платежен документ.