Вход

Регистрация

Обща стойност на проекта: 5 034 360, 00 лева

Национално съфинансиране: 629 295,00 лева

 

Източници на финансиране:

 ЕФФР: 3 566 005,00 лева

Съфинансиране ДП НКЖИ: 839 060,00 лева

 

Възложител:                   НК „Железопътна инфраструктура“

 

Управляващ орган:        Дирекция „Координация на програми и проекти“ към МТИТС

                                         

 

 

Цели на проекта:

Изграждането на интермодален терминал в град Русе е проект, който има голямо стратегическо и икономическо значение в регионален, национален и общо европейски аспект. Основната цел при реализирането на проекта е да се постигне подобряване на интермодалността в югоизточния регион на Европейския съюз, чрез създаване на условия за оптимално взаимодействие и интеграция на различните видове транспорт.

Настоящият проект „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България - Русе”, включва дейности, благодарение на които ще бъдат извършени всички елементи на предпроектната подготовка, с цел осигуряване на финансиране от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 - 2020 г. и изграждане на обект „Интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе”.  По време на подготвителната фаза на проекта ще бъде определена индикативната инвестиционна стойност на проектните и строително-монтажни работи, а изграждането на ИМТ Русе се предвижда да се изпълни в периода 2016 - 2018 г.

Изпълнението на проекта за техническа помощ е разделен в 5 фази, включващи изработване на предпроектни проучвания, идеен проект, изготвяне на Доклад за ОВОС, археологически проучвания, изготвяне на Формуляр за кандидатстване за осигуряване на финансиране, извършване на дейности по информация и публичност на проекта.

Физическо изпълнение в % - 100%

Проектът е приключен през юни 2015 г.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg