Вход

Регистрация

Обща стойност на проекта:  12 380 411,28 лева

Национално съфинансиране: 931 262,98 лева

 

Източници на финансиране:

ЕФФР: 5 277 156,87 лева

Други заеми от финансови институции, собствени средства на

бенефициента: 4 114 111,92 лева

Съфинансиране ДП НКЖИ: 2 057 879,51 лева

 

Възложител:                  НК „Железопътна инфраструктура“

 

Управляващ орган:        Дирекция „Координация на програми и проекти“ към МТИТС

                                       

 

Цели на проекта

Изграждането на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България - Пловдив е проект със стратегическо и икономическо значение в регионален, национален и общоевропейски аспект. Основната цел на проекта е да се постигне подобряване на интермодалността в югоизточния регион на Европейския съюз, чрез създаване на условия за оптимално взаимодействие и интеграция на различните видове транспорт.

Интермодален терминал Пловдив е първият в България, който ще бъде изграден с европейско финансиране. Терминалът ще бъде разположен на жп гара Тодор Каблешков, която е част от железопътен възел Пловдив и е разположена на магистралната жп линия София-Пловдив. Проектът предвижда върху площ от 71 450 м² да бъдат изградени - терминална площадка за товаро-разтоварни операции на контейнери от вагон на автомобил и обратно,  площадка за складиране на контейнерите, площ за повредени контейнери и техника, специални места за хладилни товарни единици, административна сграда за обслужване на клиентите, площи за митнически контрол и митнически склад, зона за обслужване на мобилната техника на терминала, паркинги за товарни и леки автомобили и контролно-пропускателен пункт.

Изпълнението на проекта ще спомогне за оптимизация на съществуващата инфраструктура и ще доведе до подобряване на качеството на предоставяните транспортни услуги в региона на град Пловдив.

След реализацията на проекта ще бъдат привлечени товари за превоз от автомобилния към железопътния транспорт, ще бъде намалено времето за транспорт на контейнери, ще бъде постигната по-висока сигурност и безопасност на превозите, както и намаляване на товарния трафик по пътищата. Очаква се подобряване на екологичната обстановка в страната. Развитието в транспортния и логистичен сектори, което се очаква вследствие включването в експлоатация на Интермодален терминал – Пловдив, ще даде сериозен тласък за общото икономическо развитие на регионално и национално ниво.

Физическо изпълнение в % - 100%

Обектът е въведен в експлоатация през март 2017 г.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg