Вход

Регистрация

Обща стойност на проекта: 89 826 649,96 лева

Национално съфинансиране към отпусната безвъзмездна помощ: 9 339029,77 лева

 

Източници на финансиране:

ЕФФР: 52 921 168,68 лева

Национално финансиране: 12 634 621,18 лева

Съфинансиране ДП НКЖИ: 14 931 830,33 лева (с ДДС)

 

Възложител:                     НК „Железопътна инфраструктура”


Управляващ орган:          Дирекция „Координация на програми и проекти” към МТИТС
                                         

 

Цели на проекта

Основната цел на проекта е да се рехабилитират приемните здания на трите гари и прилежащите им територии, които се стопанисват и подържат от ДП НКЖИ. Тъй като сградите и терените са разположени по протежение на железопътната инфраструктура, която е в процес на реконструкция и модернизация, те са класифицирани като приоритетни и попадат в обсега на Транс-европейската железопътна мрежа.

В резултат на реализацията на проекта ще се постигне развитие на структурата за управление, която ще осигури комплексна концепция за обслужване на гаровите комплекси и промяна чрез преустройства на предназначението на помещенията, които да отговарят на развитието на железопътния транспорт, пазара, обществените и социални нужди. Във връзка със спазването на европейските стандарти са предвидени да бъдат изградени и съответните съоръжения за достъп на лица в неравностойно положение. Подобряване на обслужването на пътниците  чрез отдаване под наем на площи за наематели, предоставящи различни видове услуги и осъществяване на комуникационни решения за свързване на гарите с околното пространство - транспортни и пешеходни, и озеленяване в контекста на развитие на околната среда.

 

Обект 1 - ,,Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София“

Изпълнител: ДЗЗД „Обединение ГБС-Централна гара София“

Стойност: 61 559 161,63 лева без ДДС (с 10 % непредвидени разходи)

Строителен надзор: ДЗЗД „Обединение ТРТ“

Стойност: 1 149 500,00  лева без ДДС (с 10 % непредвидени разходи)

Обектът е въведен в експлоатация през април 2016 г.

 

Обект 2 - „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа“

Изпълнител: ДЗЗД „Железопътна инфраструктура Бургас“

Стойност: 7 926 367,90 лева без ДДС (с 10 % непредвидени разходи)

Строителен надзор: Обединение „РУБИКОН – ЕН АР 1“

Стойност: 186 964,00 лева без ДДС (с 10 % непредвидени разходи)

Обектът е въведен в експлоатация през януари 2016 г.

 

Обект 3 - „Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик – II-ри етап“

Изпълнител: Консорциум „Вектор инженеринг“

Стойност на договора: 3 359 793,09 лева без ДДС

Строителен надзор: Обединение „Рубикон-Ен Ар 2”

Стойност: 268 862,00 лева без ДДС (с 10 % непредвидени разходи)

Обектът е въведен в експлоатация през септември 2014 г.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg