Вход

Регистрация

Финансиране:

Разпределение на безвъзмездната финансова помощ от общата стойност на проекта:

Европейския фонд за регионално развитие: 85%

Национално съфинансиране: 15 %

 

Обща информация за проекта:

Проект „Техническа помощ за обезпечаване на разходите за проектиране и внедряване на система за планиране и управление на ресурсите в ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” - бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.” е включен в списъка с проекти на Оперативна програма „Транспорт 2007 - 2013 г.” (ОПТ) в приоритетна ос V - Техническа помощ.

В рамките на проекта ще бъде проектирана и внедрена система за планиране и управление на ресурсите (СПУР),за модерно и ефективно управление на ресурсите на компанията, като предпоставка за подобряване на ефективността на управлението й, както и подпомагане на процеса на планиране и разработване на инвестиционни проекти и ускоряване процеса на изпълнение на проекти в настоящия и следващ програмен период.

Конкретни практически приложения от въвеждането на СПУР в ДП НКЖИ ще са наблюдението и анализът на информационните потоци при управлението на инвестиционните проекти и проектите за техническа помощ. Внедряването на интегрираната система ще засегне основните бизнес процеси на ДП НКЖИ, имащи отношение към управлението и планирането на ресурсите. Тя ще бъде изградена от модули, отчитащи специфичните дейности в оперативната работа на компанията и интегрираното им, управление и оптимизиране.

 

 Подготовка на проекта:

Посредством възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП, на стойност до 50 000,00 лв. без ДДС, бе сключен Договор № 3964/17.04.2012 г. с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на Техническа спецификация за избор на изпълнител за проект: „Проектиране и внедряване на система за планиране и управление на ресурсите (СПУР) в ДП НКЖИ”, на стойност 48 499,00 лв. без ДДС.

На 18.07.2012 г. изпълнението на договора приключва с одобрение на следните дейности:

- Извършен анализ на съществуващото състояние в ДП НКЖИ”;

- Изготвена Техническа спецификация за избор на изпълнител за проект „Проектиране и внедряване на СПУР в ДП НКЖИ”;

- Изготвени критерии и методика за оценка на офертите и квалификационни изисквания към участниците за проект „Проектиране и внедряване на СПУР в ДП НКЖИ”.

Изпълнение на проекта:

За осигуряване на финансиране по проекта, ДП НКЖИ изготви и изпрати за одобрение в УО на ОПТ формуляр за кандидатстване по приоритетна ос V „Техническа помощ” на ОПТ за проект „Техническа помощ за обезпечаване на разходите за проектиране и внедряване на система за планиране и управление на ресурсите в ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура”бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”, в резултат на което на 28.01.2013 г. е издадено Решение № ОПТ-4/28.01.2013 г. на Ръководителя на УО на ОПТ за сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос V „Техническа помощ” на ОПТ за изпълнение на проекта, регистриран под № BG 161РО004-5.0.01-0079.

Съгласно сключеният Договор № ДОПТ-5/01.03.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ОПТ между УО на ОПТ и ДП НКЖИ за изпълнението на проекта, предоставената безвъзмездна финансова помощ е на стойност 9 034 391,00 лв. без ДДС.

След провеждане на открита процедура по ЗОП с избрания Изпълнител ДЗЗД „Аднес” бе сключен Договор № 4592/20.03.2014 г. с предмет: „Проектиране и внедряване на система за планиране и управление на ресурсите (СПУР) в ДП НКЖИ”, на стойност 8 638 808,00 лв. без ДДС, с продължителност 17 месеца, със следните дейности:

- Изготвяне на детайлна Концепция за внедряване на (BLUEPRINT) на СПУР;

- Доставка и изграждане на хардуерна инфраструктура и базов софтуер;

- Изграждане, инсталиране, конфигуриране и интегриране на цялата система;

- Тестове за приемане на системата в реална експлоатация;

- Обучение на персонала;

- Изпълнение на мерки за информация и публичност.

Краен срок за приключване на договора – 20 август 2015 г.

Напредък на проекта:

- Доставен хардуер – 22.04.2014 г.

- Доставен софтуер – 28.04.2014 г.

- Предаден доклад за Дейност „Доставка и изграждане на хардуерна инфраструктура и базов софтуер” от Изпълнителят на 30.04.2014 г.

- Одобрен Доклад за Дейност „Доставка и изграждане на хардуерна инфраструктура и базов софтуер -14.05.2014 г.

- Предаден доклад за Дейност „Изготвяне на детайлна Концепция за внедряване на (BLUEPRINT) на СПУР” от Изпълнителят на 11.08.2014 г. ,който е върнат за корекции и доработване; 

- Одобрен Доклад за Дейност „Изготвяне на детайлна Концепция за внедряване на (BLUEPRINT) на СПУР” - 11.11.2014 г.

 

Наблюдение и контрол:

След проведена процедура за избор на Консултант съгласно чл. 14, ал. 4 от ЗОП, с избрания Изпълнител бе сключен Договор № 4752/02.10.2014 г. с предмет: Наблюдение и контрол по изпълнението на договора за „Проектиране и внедряване на СПУР в ДП НКЖИ”, на стойност 45 000,00 лв. без ДДС.

 Проектът е приключен.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg