Вход

Регистрация

Обща стойност на проекта:         630 626 259, 28 лева
Стойност на проекта по БФП:      200 000 000, 00 лева
Източници на финансиране:    
Кохезионен фонд:                        160 000 000, 00 лева  
Национално съфинансиране:       40 000 000, 00 лева
Съфинансиране ДП НКЖИ:           430 626 259, 28 лева
 
Възложител:                                 НК „Железопътна инфраструктура”
 
Управляващ орган:                      Дирекция „Координация на програми и проекти” към МТИТС
                                                  

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
Изготвяне на работни проекти и изграждане на: железен път за скорост 160 км/ч на пътнически подвижен състав (200 км/ч за подвижен състав с накланящи се кошове) и 120 км/ч за товарен подвижен състав, системи на контактната мрежа и секционните постове, системи за сигнализация и телекомуникации, включващи следните основни работи:

Работи по железен път и контактна мрежа:

 

 • демонтаж, окачествяване, транспортиране, сортиране и складиране на материалите от съществуващия железен път и стрелките и предаването им на Възложителя;
 • премахване на съществуващата баластова призма, транспортиране на баласта и неговото почистване/рециклиране, складиране и предаване на Възложителя за последваща употреба;
 • земни работи, оздравителни мероприятия, оформяне на земното платно и постигане на проектната носимоспособност съгласно Техническите спецификации и полагане на предпазен пласт;
 • рехабилитация (възстановяване) или изграждане на нови дренажните системи;
 • обследване на съществуващите железопътни съоръжения привеждането им в съответствие с изискванията за скорост 160/200 км/ч;
 • полагане на ново горно строене на железния път и стрелките с релси тип 60 Е1 и стоманобетонни траверси с безподложно еластично скрепление и нов баласт (рециклиран), направа на безнаставов релсов път;
 • работи по системата на контактната мрежа и секционните постове (включително реконструкция на тягова подстанция Прослав и секционен пост Пазарджик);

 

Работи по системите за сигнализация - проектиране, доставка и изграждане съгласно Техническите спецификации на Възложителя на:

 • маршрутно - компютърни централизации в гарите, Септември, Пазарджик, Огняново, Стамболийски и Тодор Каблешков, с всичките им съпътстващи подсистеми и елементи, като се подготвят интерфейси за включване в бъдеща диспечерска централизация;
 • система за безопасно движение в междугарията (автоблокировка с броячи на оси без проходни сигнали);
 • Европейска система за контрол на влаковете ERTMS/ETCS ниво 1 за участъка от гара Септември до гара Пловдив
 • контрол на подвижния състав (устройство за контрол на нагрети букси, устройство за контрол на дерайлирал подвижен състав, контрол на осовото натоварване и др.).
 • електрическо захранване на монтираната апаратура     

 

Работи по системите за телекомуникации - проектиране, доставка и изграждане съгласно Техническите спецификации на Възложителя на:

 • оптични кабели за участъка Септември - Пловдив и в участъците София - Веринско и Костенец - Септември.
 • трансмисионна и мултиплексна системи за София Пловдив.
 • диспечерски системи и гарови концентратори в участъка София - Пловдив
 • мрежа за предаване на данни в участъка София - Пловдив
 • гарова телекомуникационна апаратура за участъка Септември – Пловдив.
 • GSM-R в участъка София – Пловдив.
 • адаптация на дигиталните телефонни централи София, Септември и Пловдив.
 • монтаж на нови вътрешногарови кабели и демонтаж на старите магистрални кабели в участъка Септември – Пловдив

 

Позиция 1„Модернизация на железопътната отсечка Септември – Пазарджик в границите от начало стрелка № 2 (km. 102+014) по път № 1 и край стрелка № 6 (km. 102+070) по път № 2 на западна гърловина гара Септември до край стрелка № 5 (km. 119+624) по път № 1 и край стрелка № 1 (km. 119+692) по път № 2 източна гърловина гара Пазарджик, включително гарите Септември и Пазарджик”


Стойност на договора за строителство по Позиция 1: 57 083 580,24 лв. без ДДС
Изпълнител: Консорциум „Свителски-РВП Кьоне”
Строителен надзор: Консорциум „EPG-ETE”

Физическо изпълнение в % - 100 %

Обектът е въведен в експлоатация през март 2017 г.


Позиция 2 – „Модернизация на железопътна отсечка Пазарджик – Стамболийски в границите от край стрелка № 5 (км. 119+624) по път № 1 и край стрелка № 1 (км.119+692) по път № 2 на източна гърловина гара Пазарджик по път №2 на западна гърловина гара Стамболийски,  включително гарите Огняново и Стамболийски”


Стойност на договора за строителство по Позиция 2: 49 842 820,26 лв. без ДДС
Изпълнител: ДЗЗД  Ай Джи Ей – ЖП Инфраструктура
Строителен надзор: Консорциум „EPG-ETE”

Физическо изпълнение в % - 100 %

Обектът е въведен в експлоатация през март 2017 г.Позиция 3 – „Модернизация на  железопътна отсечка  Стамболийски - Пловдив в границите край  стрелка № 3 (км 138+755) по път № 1 и начало стрелка № 1 (км 138+810) по път № 2 на западната гърловина гара Стамболийски до начало стрелка № 2 (км 154+564) по път № 1 и край стрелка № 4 (км 154+606) по път № 2 на западна гърловина гара Пловдив, включително гара Тодор Каблешков”  


Стойност на договора за строителство по Позиция 3: 50 934 435,25 лв. без ДДС
Изпълнител: Порр Бау ГмбХ
Строителен надзор: Консорциум „EPG-ETE”

Физическо изпълнение в % - 100 %

Обектът е въведен в експлоатация през март 2017 г.Договор за „Проектиране и изграждане на системите за сигнализация в участък Септември-Пловдив и телекомуникации София-Пловдив”


Стойност на договора: 69 245 183 лв. без ДДС
Изпълнител: Консорциум „ТКБ София-Пловдив”
Строителен надзор: Консорциум „EPG-ETE”

Физическо изпълнение в % - 100 %

Обектът е въведен в експлоатация през март 2017 г.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg