Вход

Регистрация

Стойност на проекта по БФП:                                          
 663 316 861,61 лева с ДДС
 Източници на финансиране:                   
 
 Кохезионен фонд:  225 023 799,56 лева
 Национално съфинансиране:  56 255 949,89 лева
 Съфинансиране ДП НКЖИ:  110 520 250,55 лева
 Други източници:  271 516 861,61 лева
 Възложител:

 

НК ”Железопътна инфраструктура”

 Управляващ орган: Дирекция „Координация на програми и проекти” към МТИТС

 

 

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОЗИЦИЯ 1 и ПОЗИЦИЯ 2:

 • Работно проектиране и изграждане на съоръженията и долното строене на трасето за еднопътна линия за целия участък, съгласно Проекта на Възложителя;
 • Работно проектиране и изграждане на дренажни системи;
 • Работно проектиране и изграждане на железопътни съоръжения – мостове, водостоци, подпорни стени и т. н.
 • Работно проектиране и изграждане на съоръжения за пресичане на железопътната инфраструктура – пътни и пешеходни надлези и подлези, селскостопански прокари и т.н.
 • Строителни параметри, позволяващи скорост 160 км/ч на конвенционален подвижен състав и скорост 200 км/ч за влакове с накланящи се кошове: минимален радиус на хоризонталните криви 1500 м (в зоната на граничния преход – 800 м), максимален надлъжен наклон 10‰, осово натоварване 22.5 т/ос, габарит GC, минимален радиус на вертикалните криви 15000 м;
 • Работно проектиране и изграждане на гари и спирки, включително ремонт/изграждане на приемни здания и други сгради в районите им;
 • Работно проектиране и изграждане на електрификацията на новоизградената инфраструктура и свързване на системите на контактната мрежа и захранването на границите на отсечката със системите на съседните прилежащи отсечки, включително необходимите за целта съоръжения;
 • Работно проектиране и премахване/реконструкция на пресичания с всякакви други инфраструктури и съоръжения на комуналното стопанство, които се засягат по какъвто и да е начин от строителството;
 • Работно проектиране и изграждане на нови разделни постове и нова обходна линия между тях;
 • Пълна рекултивация на старата железопътна линия след демонтажа;
 • Полагане на ново горно строене на железния път и стрелките с релси тип 60 Е1 и стоманобетонни траверси с безподложно еластично скрепление и нов баласт, направа на безнаставов релсов път, шенаж и репераж;
 • Работно проектиране и изграждане на електронни вагонни везни в гарите Харманли и Свиленград;
 • Работно проектиране и изграждане в урбанизираните територии на шумозаглушителни огради;
 • Изпълнение на мерки по опазване на околната среда и по Програма "Натура 2000".
 • Тестване и въвеждане в експлоатация на изградената инфраструктура;

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОЗИЦИЯ 3:

 

 • Работно проектиране и изграждане на 2 нови тягови подстанции;
 • Работно проектиране и изграждане на високоволтови далекопроводи, свързващи новите подстанции със системите на НЕК;
 • Работно проектиране и изграждане на пътни/железопътни връзки към новите подстанции;
 • Работно проектиране и изграждане на дежурен пункт (подрайон) в района на тяговата подстанция в Свиленград;
 • Работно проектиране и изграждане на разширение на съществуващата тягова подстанция в Димитровград;
 • Работно проектиране и изграждане на свързването на тяговите подстанции със системите на контактната мрежа и секционните постове;
 • Работно проектиране и премахване/реконструкция на пресичания с всякакви други инфраструктури и съоръжения на комуналното стопанство, които се засягат по какъвто и да е начин от строителството;

 

Позиция 1 –„Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Димитровград – Харманли (от км 231+560 в междугарието Ябълково – Димитровград до км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли), включително гарите Димитровград и Симеоновград и всички гари и спирки между тях, с приблизителна дължина на железния път 36 км.”

 

Стойност на договора за строителство по Позиция 1: 142 800 000,00 лв. без ДДС

Изпълнител: Терна АД (Гърция)

Строителен надзор: Консорциум между ТИПСА, СИСТРА, ЛУИС БЕРГЕР, РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ И ТРАДЕМКО

Физическо изпълнение в % - 100%

Обектът е въведен в експлоатация през декември 2016 г.

 

Позиция 2 – „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Харманли – Свиленград (от км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли до км 297+750 в междугарието Свиленград – граница с Република Турция), включително гарите Харманли и Свиленград и всички гари и спирки между тях, с приблизителна дължина на железния път 34 км и рехабилитация и електрификация на железопътната линия Свиленград – граница с Република Гърция с приблизителна дължина 4 км.”

Стойност на договора за строителство по Позиция 2: 122 322 351,46 лв. без ДДС

Изпълнител: Сдружение „Железопътна инфраструктура 2011”

Строителен надзор: Консорциум между ТИПСА, СИСТРА, ЛУИС БЕРГЕР, РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ И ТРАДЕМКО

Физическо изпълнение в % - 100 %

Обектът е въведен в експлоатация през май 2016 г.

 

Позиция 3 – „Изграждане на нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград и разширение на съществуващата тягова подстанция в Димитровград.”

Стойност на договора за строителство по Позиция 3: 21 368 018,03 лв. без ДДС

Изпълнител: „Старт инженеринг” АД

Строителен надзор: Консорциум между ТИПСА, СИСТРА, ЛУИС БЕРГЕР, РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ И ТРАДЕМКО

Физическо изпълнение в % - 100 %

Обектът е въведен в експлоатация през март 2017 г.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg