Вход

Регистрация

Стойност на проекта по БФП:       343 182 673,05  лева с ДДС

Източници на финансиране:           

Кохезионен фонд:                         274 546 138,44 лева

Национално съфинансиране:        68 636 534,61 лева

Съфинансиране ДП НКЖИ:            128 901 775,61 лева

 

Възложител:                          ДП Национална компания ”Железопътна инфраструктура”

Управляващ орган:               Дирекция „Координация на програми и проекти” към МТИТС

                                               

                                              

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

 • Изготвяне на работен проект за работите по долното и горното строене на железния път за скорост 100-160 км/ч, за работите по системите на контактната мрежа и секционните постове, за работите по системите за сигнализация и телекомуникации и за други дейности, съгласно проекта на Възложителя;
 • Изготвяне и съгласуване на идеен проект за поне 2 варианта на ново трасе на отсечката от км 190+590 (междугарие Ямбол - Завой) до км 192+706 (междугарие Завой-Зимница) за скорост 160 км/ч, включително и ново пресичане на река Тунджа с нов стоманобетонен мост за същата скорост. След избор от страна на Възложителя на окончателния вариант на трасето - изготвяне и съгласуване на технически проект;
 • Демонтаж, транспортиране, сортиране и складиране на материалите от съществуващия железен път и стрелките и предаването им на Възложителя;
 • Премахване на съществуващата баластова призма, транспортиране на баласта и, където е приложимо, неговото почистване/рециклиране, складиране и предаване на Възложителя за последваща употреба;
 • За отсечката Карнобат – Бургас: подновяване на железния път, пресяване на баластовата призма и последващо добаластиране; рехабилитация (възстановяване) или изграждане на дренажните системи;
 • Земни работи, оздравителни мероприятия, оформяне на земното платно и постигане на проектната носимоспособност съгласно Техническите спецификации и полагане на предпазен пласт;
 • Рехабилитация (възстановяване) или изграждане на дренажните системи;
 • Рехабилитация/възстановяване на железопътните съоръжения;
 • Полагане на ново горно строене на железния път и стрелките с релси тип 60 Е1 и стоманобетонни траверси с безподложно еластично скрепление и нов баласт, направа на безнаставов релсов път;
 • Работи по системите на контактната мрежа и секционните постове;
 • Работи по системите за сигнализация и телекомуникации;
 • Ремонт на сгради;
 • Изпълнение на мерки по опазване на околната среда

 

Позиция 1„Рехабилитация на железопътната отсечка Mихайлово-Калояновец, включително главните коловози в гарите Михайлово и  Калояновец, с приблизителна разгъната дължина на железния път 21км.”

 

Стойност на договора за строителство по Позиция 1: 29 652 343 лв. без ДДС

Изпълнител: ДЗЗД „Джи Си Еф - СК 13 - Трейс Рейлинфра Консорциум“

Строителен надзор: ДЗЗД „ЕТАКОНС - ВИТО ПРАТО”

Физическо изпълнение в % -100 %

Обектът е въведен в експлоатация през април 2014 г.

 

Позиция 2 „Рехабилитация на железопътните отсечки  Стара Загора – Завой (до км 190+590 в междугарието Ямбол - Завой) и Завой – Зимница (от км. 192+706 до входната стрелка на гара Зимница), включително главните коловози и гарите Стара Загора и Ямбол и всички гари и спирки между тях с приблизителна разгъната дължина на железния път 120км. ”

 

Стойност на договора за строителство по Позиция 2: 151 536 000 лв. без ДДС

Изпълнител: ДЗЗД „Джи Си Еф - СК 13 - Трейс Рейлинфра Консорциум“

Строителен надзор: ДЗЗД „ЕТАКОНС - ВИТО ПРАТО”

 Физическо изпълнение в % - 100 %

 Обектът е въведен в експлоатация през март 2017 г.

 

Позиция 3 ­– „Рехабилитация на железопътната отсечка Церковски – Карнобат, включително главните коловози в гара Церковски с приблизителна разгъната дължина на железния път 28 км и подновяване на железния път в отсечката Карнобат-Бургас, включително главните коловози в гарите Карнобат и Бургас и всички спирки и гари между тях, с приблизителна разгъната дължина на железния път 122км.”

 

Стойност на договора за строителство по Позиция 3: 135 780 506 лв. без ДДС

Изпълнител: ДЗЗД „Джи Си Еф - СК 13 - Трейс Рейлинфра Консорциум“

Строителен надзор: ДЗЗД „ЕТАКОНС - ВИТО ПРАТО”

Физическо изпълнение в % - 100 %

Обектът е въведен в експлоатация през март 2017 г. 

 

Обект - "Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив - Бургас - възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Стара Загора и Нова Загора и изграждане на система за телеуправление на тягови подстанции (ТПС), секционни постове (СП) и секционни разединители (СР) от централен диспечерски център (ЦДЦ) Пловдив"

 

Стойност на договора за обекта: 19 527 587, 24 лева с ДДС

 

Източници  на финансиране:

Кохезионен фонд: 11 356 492, 86 лева

Национално съфинансиране: 2 839 123, 22 лева

Съфинансиране ДП НКЖИ: 5 331 971,16 лева

 

Изпълнител: "ТДВ ИНФРАСТРУКТУРА" ДЗЗД

Консултант: ЕТ "ЕЛ ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ - ВМ"

Физическо изпълнение в % - 100 %

Обектът е въведен в експлоатация през януари 2017 г. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Основната цел на настоящия проект е след извършване на рехабилитация на железопътните участъци по железопътната линия „Пловдив – Бургас“ да се възстановят, ремонтират и модернизират две тягови подстанции от общо пет, които захранват участъка, като за всички се изгради и система за телеуправление на ТПС (тягови подстанции), СП (секционни постове), СР (секционни разединители) от ЦДЦ (централен диспечерски център), Пловдив. Обхващат се всичките пет тягови подстанции, всички секционни постови и всички секционни разединители в гарите (от Михайлово до Бургас) по железопътната линия Пловдив – Бургас.

Захранването с номинално напрежение 25 kV на въздушната контактна мрежа в железопътния участък от Михайлово до Бургас се осигурява от пет тягови подстанции, а именно: ТПС Стара Загора, Нова Загора, Ямбол, Карнобат и Бургас.

Изпълнението на проекта има за цел да се постигне надеждност за не по-малко от 30 години общ жизнен цикъл, отговарящ на действащите европейски и национални стандарти.

С изпълнението му ще се осигури връзка с проекта „Модернизацията на железопътната линия София - Пловдив” и проекта „Удвояване и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград - турска, гръцка граници”, които са в процес на изпълнение.

Проектът ще допринесе също и за изпълнението на следните международни споразумения и инициативи:

- Транс-европейска мрежа (TEN);

- Европейско споразумение за международни железопътни линии (AGC);

- Европейско споразумение за международни железопътни линии за комбиниран транспорт (AGTC);

- Транс-европейски железници (TER)

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg