Вход

Регистрация

ПРОЕКТИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА НУЖДИТЕ НА НКЖИ


Финансиране:

Разпределение на безвъзмездната финансова помощ от общата стойност на проекта:
Европейския фонд за регионално развитие: 85%
Национално съфинансиране: 15 %

Обща информация за проекта:

Проект „Проектиране и внедряване на Географска Информационна Система (ГИС) за нуждите на НКЖИ” е включен в списъка с проекти на Оперативна програма „Транспорт 2007-2013 г." (ОПТ) в приоритетна ос V - Техническа помощ.

В рамките на проекта ще бъде проектирана и внедрена Географска информационна система (ГИС), която осигурява база данни с геопространствени параметри за железопътната инфраструктура. ГИС ще осигури идентифицирането на обектите на железопътната инфраструктура и установяване на тяхното местоположение в пространството, както и извършване на геоанализи и ефективно управление на инфраструктурните операции. Системата позволява следенето на обекти в реално време, постигане на високо технологично управление на влаковата работа, дейността в гарите и управлението на капацитета.

Подготовка на проекта:

Подготовката на проекта се осъществи от НКЖИ по проект № BG161PO004-5.0.01-0003: „Подготовка на проект „Проектиране и внедряване на ГИС за нуждите на НКЖИ”, финансиран по Приоритетна ос V „ Техническа помощ” на ОПТ, посредством възлагането на 3 отделни договора съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП, всеки от тях на стойност до 30 000,00 лв. (без ДДС):

1) Договор № 2428/22.01.2008 г. с предмет: Изготвяне на Техническо задание за проект „ Проектиране и внедряване на ГИС за нуждите на НКЖИ”
2) Договор № 2804/03.09.2008 г. с предмет: Изготвяне на Документация за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка съгласно ЗОП за избор на Изпълнител за проект „Проектиране и внедряване на ГИС за нуждите на НКЖИ”
3) Договор № 2874/01.10.2008 г. с предмет: Изготвяне на Формуляр за кандидатстване по приоритетна ос „Техническа помощ” за проект „ Проектиране и внедряване на ГИС за нуждите на НКЖИ”

Изпълнение на проекта:

С приключването на горепосочените три договора и наличен пълен комплект документи за стартирането на проекта, на 27.10.2008 г. ДП „НКЖИ” изпрати до УО по ОПТ формуляр за кандидатстване по приоритетна ос „Техническа помощ” за проект „Проектиране и внедряване на Географска информационна система (ГИС) за нуждите на НКЖИ”, който бе одобрен с Решение № ОПТ-25/27.11.2008 г. на ръководителя на УО по ОПТ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Съгласно сключеният Договор № ДОПТ-1/06.01.2009 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ОПТ между УО на ОПТ и НКЖИ за изпълнението на проект „Проектиране и внедряване на ГИС за нуждите на НКЖИ” предоставената безвъзмездна финансова помощ е с индикативната стойност 10 000 000,00 лв. без ДДС.

Проект № BG161PO004-5.0.01-0015 „Проектиране и внедряване на Географска информационна система за нуждите на НКЖИ” се финансира от Приоритетна ос „Техническа помощ” на ОП „Транспорт” 2007-2013 г. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ОПТ между УО на ОПТ и НКЖИ” бе сключен на 06.01.2009 г.

Договорът с избрания Изпълнител Консорциум „ЕвроГеоРейл” бе сключен на 25.05.2009 г. на стойност 7 760 000 лв. без ДДС, с продължителност 18 месеца, като дейностите по проекта ще бъдат извършени на 4 етапа:

Етап I – Проектиране на ГИС
Етап II – Заснемане на железопътната инфраструктура
Етап III – Изграждане на ГИС
Етап IV – Внедряване на ГИС

Краен срок за приключване на договора – 25 ноември 2010 г.

Напредък на проекта:

• Предаден доклад за Етап 1 от Изпълнителят на 24.09.2009 г., който е върнат за корекции и доработване.
• Одобрен Ревизиран Доклад за Етап 1 - 17.11.2009 г.
• Предаден от Изпълнителя актуализиран план за оценка на рисковете по проекта – 30.11.2009.
• Одобрен от Възложителя Прототип на системата – 28.12.2009 г.
• Доставен хардуер – 10.05.2010 г.
• Доставен софтуер – 25.05.2010 г.
• Изградена ГИС – 25.05.2010 г.
• Одобрен Доклад за Етап 3 – 23.06.2010 г.
• Извършени геодезически заснемания на гарите, собственост на ДП НКЖИ и ортофото заснемания на цялата жп инфраструктура и нейните елементи.
• Одобрен Доклад за Етап 2 на проекта – 22.11.2010 г.
• Внедрена ГИС.
• Одобрен Доклад за Етап 4 по проекта – 25.11.2010 г.

С част от остатъка от финансовите средства по Договор № ДОПТ-1/06.01.2009 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ДП НКЖИ подготви и изпълни следните:

1) Договор № 3536/02.11.2010 г. с предмет : Изграждане на мрежова структура за комуникационна свързаност в Регионалните поделения и ЦУ на ДП НКЖИ за нуждите на проект „ Проектиране и внедряване на ГИС на НКЖИ“
2) Договор № 3551/24.11.2010 г. с предмет: Доставка на работни станции по проект „ Проектиране и внедряване на ГИС на НКЖИ“
3) Договор № 3597/17.01.2010 г. с предмет : Изграждане на сървърно помещение за нуждите на проект „Проектиране и внедряване на ГИС на НКЖИ“
4) Договор № 3672/26.05.2011 г. с предмет: Доставка на лицензи за тежки десктоп ГИС клиенти за нуждите на проект „Проектиране и внедряване на ГИС на НКЖИ“

Наблюдение и контрол: 

Наблюдението и контрола по изпълнението на проекта се осъществи по проект № BG161PO004-5.0.01-0024 „Подпомагане на НКЖИ с техническа експертиза при осъществяване на наблюдението и контрола по изпълнението на договора по „Проектиране и внедряване на ГИС за нуждите на НКЖИ” финансиран по Приоритетна ос V „Техническа помощ” на ОПТ.

На 20.05.2009 г. НКЖИ изпрати до УО по ОПТ Формуляр за кандидатстване по приоритетна ос „ Техническа помощ”, съгласуван от УО на ОПТ на 29.06.2009 г.

Въз основа на това бе проведена процедура за избор на Консултант съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП, в резултат на която бе избран Изпълнител и бе сключен Договор № 3301/25.08.2009 г. с предмет: Осъществяване на наблюдение и контрол по изпълнение на проект „Проектиране и внедряване на ГИС за нуждите на НКЖИ”.

Формулярът за кандидатстване по приоритетна ос „Техническа помощ” бе одобрен с Решение № ОПТ-54/25.09.2009 г. на Ръководителя на УО по ОПТ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ОПТ между УО на ОПТ и НКЖИ бе сключен на 08.10.2009 г.

Всички 9 договора с Изпълнители по проект „Проектиране и внедряване на ГИС за нуждите на НКЖИ“ са изпълнени качествено, в пълен обем и в срок. Общата стойност на усвоените средства са 8 704 171,62 лв. без ДДС / 10 445 005,94 лв. с ДДС.

В резултат на това, въведената в ДП НКЖИ Географска информационна система ще спомогне за подобряване на качеството и ефективността на управление на железопътната инфраструктура, и ще създаде условия за икономически растеж. Системата ще спомогне за постигането на дългосрочните цели за устойчиво развитие и модернизиране на националната транспортна инфраструктура.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg