Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

През периода 2007-2015 година беше извършена подготовка и изпълнение на рехабилитация на участъци по железопътната линия Пловдив-Бургас. Подготовката беше извършена по програма ИСПА, а изпълнението бе включено в оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

За завършването на дейностите по развитие и рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас със средства от  оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ за периода 2014-2020 г. се изпълнява проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“.

Железопътният участък Пловдив – Стара Загора – Бургас е главна жп линия от железопътната мрежа на Република България и част от Транс-европейската транспортна мрежа и по-конкретно транспортен коридор „Ориент/ Източно Средиземноморски”. Коридорът свързва Северно, Балтийско, Черно и Средиземно море, като така се оптимизира използването на съответните пристанища и морски магистрали. Той включва река Елба като вътрешен воден път и ще подобри мултимодалните връзки между Северна Германия, Чешката република, Панонския регион и Югоизточна Европа. Коридорът продължава през морето от Гърция до Кипър. В България коридорът обхваща направленията Видин-София-Кулата и София-Пловдив-Бургас/ Свиленград – Турска граница.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Железопътната линия Пловдив-Бургас е приоритетна в националната железопътна система и рехабилитацията й ще допринесе за подобряване на качеството на предлаганите услуги и намаляване на транспортните разходи. По-високата скорост и по-високото качество на услугите ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността на железопътния в сравнение с другите видове транспорт.

С изпълнението на проекта ще бъдат рехабилитирани/модернизирани останалите необновени до момента жп участъци по линията Пловдив-Бургас, както следва:

 • Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив-Бургас –изграждане на: сигнализация в 18 гари; с-ма за влаков контрол ETCS, ниво 1; с-ма за диспечерска централизация в участъка Маноле-Бургас; с-ма за влакова комуникация GSM-R; полагане на оптичен кабел;
 • Изграждане на надлези/подлези за железопътната линия Пловдив–Бургас на мястото на съществуващи прелези–премахване на жп прелези и изграждане на надлези;
 • Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград-Айтос за защита на железния път от неблагоприятни атмосферни влияния;
 • Рехабилитация на жп участък Скутаре–Оризово–подновяване на железен път, реконструиране на мостове, подновяване на съществуваща контактна мрежа и на сигнализация в гари;
 • Модернизация на жп участък Оризово – Михайлово – подновяване и изграждане на железен път и контактна мрежа, реконструиране на мостове, изграждане на тунел, модернизация на ТПС Чирпан, премахване на жп прелези, изграждане на надлези и подновяване на сигнализация в гари;
 • Модернизация на жп участък Ямбол – Зимница, при гара Завой - изграждане на железен път включително в гара Завой, изграждане на мостове, подновяване и изграждане на нова контактна мрежа;
 • Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа – подновяване на железен път, реконструирано коловозно развитие на гара Зимница, подновяване на контактна мрежа в гарите Зимница и Стралджа, подновена сигнализация в гара Зимница;
 • Рехабилитация на железопътната отсечка Стралджа – Церковски – подновяване на железен път.

 

Основната цел на проекта е постигането на характеристиките на железопътната инфраструктура в съответствие с Регламент (ЕО) № 1315/2013 за Транс-европейската транспортна мрежа, както и нуждите на потребителите на транспортни услуги за ефективен транспорт.

Специфичната цел на проекта е подобряване на качеството на железопътната линия Пловдив - Бургас и привличане на по-голям трафик към железопътен транспорт чрез:

 • намаляване на времето за пътуване с рехабилитация и модернизация на трасетата по линията Пловдив-Бургас и увеличаване на скоростта до 130 км/ч за участъци Скутаре - Оризово и Стралджа - Церковски, до 160 км/ч за участъците Оризово-Михайлов и Ямбол - Зимница, както и премахване на пресичанията на едно ниво;
 • намаляване на оперативните разходи на доставчиците на услуги с премахване на пресичанията на едно ниво, подновяване на контактната мрежа в гара Зимница и реконструкция на стрелковото развитие в гара Зимница;
 • прехвърляне на превоза на товари от пътен към железопътен транспорт с ползи за пътниците и общността чрез намаляване на разходите и привличане на нов трафик към железопътния транспорт в резултат на увеличаване на скоростта в рехабилитираните и модернизирани железопътни участъци;
 • повишаване на безопасността на движението в резултат на изграждане на ERTMS по жп линията между Пловдив и Бургас. С пълната реализация на рехабилитацията на железопътния участък Пловдив - Бургас ще се постигне увеличаване на капацитета на инфраструктурата чрез подобряване на оперативните параметри и въвеждане на съвременни методи за контрол на движението на влаковете, намаляване на разходите за единица работа, извършвани в железопътната мрежа чрез намаляване на енергийната интензивност на транспорта и намаляване на броя на персонала, повишаване на привлекателността на железопътния транспорт чрез подобряване на качеството на услугите в областта, създаване на условия за обслужване на хората с намалена подвижност и създаване на условия за превоз на пътници и товари, увеличаване на качеството на услугата и намаляване на времето за движение и осигуряване на по-висок стандарт на железопътната мрежа чрез въвеждането на съвременни системи за управление като ERTMS / ETCS, GSM-R, SCADA.

 

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

 

1: Рехабилитация на железопътен участък Скутаре – Оризово:

 • Извършена рехабилитация на жп отсечка Скутаре – Оризово, вкл. гарите Маноле, Белозем и сп. Опълченец за проектна скорост 90-130 км/ч, в съответствие с всички нормативни изисквания, включително изискванията на приложимите Технически спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС).

 

Стойност: 63 498 462.42 лева без ДДС

Изпълнител: Обединение „Европейски железници“

Строителен надзор: „Ежис – ЕТП–Ай Си Джи“

 

2: Рехабилитация на железопътен участък Стралджа – Церковски:

 • Извършена рехабилитация на железопътната отсечка Стралджа – Церковски от km 217+210 до km 218+919 по Път 1 и от km 218+586 до km 218+973 по Път 2 за проектна скорост 130 км/ч, в съответствие с всички нормативни изисквания, включително изискванията на приложимите Технически спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС).

 

Стойност: 3 789 982,49 лв., без ДДС

Изпълнител: Консорциум „СЕТ“ ДЗЗД

Строителен надзор: „Ежис – ЕТП–Ай Си Джи“

 

 3: Оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор по време на строителство и координация на договори по проект "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2"

 

Стойност : 16 600 000 лв., (без. ДДС)

Изпълнител: Консорциум ЕЖИС-ЕТП-Ай Си Джи ДЗЗД. 

 

 4: Оценка на съответствието на приложимите национални технически правила и национални правила за безопасност по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2"

 

Стойност : 475 000 лв., (без. ДДС)

Изпълнител: ТИНСА ЕООД.

 

5: Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2”

 

Стойност : 271 000 лв., (без. ДДС)

Изпълнител: ТИНСА ЕООД.