Вход

Регистрация

"Рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас, Фаза 2"


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

Обща стойност на проекта: 810 018 563 лв. 

БФП: 563 158 136 лв.

Собствено финансиране: 246 860 427 лв. 

 

През периода 2007-2015 година беше извършена подготовка и изпълнение на рехабилитация на участъци по железопътната линия Пловдив-Бургас. Подготовката беше извършена по програма ИСПА, а изпълнението бе включено в оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

За завършването на дейностите по развитие и рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас със средства от  оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ за периода 2014-2020 г. се изпълнява проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“.

Железопътният участък Пловдив – Стара Загора – Бургас е главна жп линия от железопътната мрежа на Република България и част от Транс-европейската транспортна мрежа и по-конкретно транспортен коридор „Ориент/ Източно Средиземноморски”. Коридорът свързва Северно, Балтийско, Черно и Средиземно море, като така се оптимизира използването на съответните пристанища и морски магистрали. Той включва река Елба като вътрешен воден път и ще подобри мултимодалните връзки между Северна Германия, Чешката република, Панонския регион и Югоизточна Европа. Коридорът продължава през морето от Гърция до Кипър. В България коридорът обхваща направленията Видин-София-Кулата и София-Пловдив-Бургас/ Свиленград – Турска граница.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Железопътната линия Пловдив-Бургас е приоритетна в националната железопътна система и рехабилитацията й ще допринесе за подобряване на качеството на предлаганите услуги и намаляване на транспортните разходи. По-високата скорост и по-високото качество на услугите ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността на железопътния в сравнение с другите видове транспорт.

С изпълнението на проекта ще бъдат рехабилитирани/модернизирани останалите необновени до момента жп участъци по линията Пловдив-Бургас, както следва:

 • Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив-Бургас –изграждане на: сигнализация в 18 гари; с-ма за влаков контрол ETCS, ниво 1; с-ма за диспечерска централизация в участъка Маноле-Бургас; с-ма за влакова комуникация GSM-R; полагане на оптичен кабел;
 • Изграждане на надлези/подлези за железопътната линия Пловдив–Бургас на мястото на съществуващи прелези–премахване на жп прелези и изграждане на надлези;
 • Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград-Айтос за защита на железния път от неблагоприятни атмосферни влияния;
 • Рехабилитация на жп участък Скутаре–Оризово–подновяване на железен път, реконструиране на мостове, подновяване на съществуваща контактна мрежа и на сигнализация в гари;
 • Модернизация на жп участък Оризово – Михайлово – подновяване и изграждане на железен път и контактна мрежа, реконструиране на мостове, изграждане на тунел, модернизация на ТПС Чирпан, премахване на жп прелези, изграждане на надлези и подновяване на сигнализация в гари;
 • Модернизация на жп участък Ямбол – Зимница, при гара Завой - изграждане на железен път включително в гара Завой, изграждане на мостове, подновяване и изграждане на нова контактна мрежа;
 • Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа – подновяване на железен път, реконструирано коловозно развитие на гара Зимница, подновяване на контактна мрежа в гарите Зимница и Стралджа, подновена сигнализация в гара Зимница;
 • Рехабилитация на железопътната отсечка Стралджа – Церковски – подновяване на железен път.

 

Основната цел на проекта е постигането на характеристиките на железопътната инфраструктура в съответствие с Регламент (ЕО) № 1315/2013 за Транс-европейската транспортна мрежа, както и нуждите на потребителите на транспортни услуги за ефективен транспорт.

Специфичната цел на проекта е подобряване на качеството на железопътната линия Пловдив - Бургас и привличане на по-голям трафик към железопътен транспорт чрез:

 • намаляване на времето за пътуване с рехабилитация и модернизация на трасетата по линията Пловдив-Бургас и увеличаване на скоростта до 130 км/ч за участъци Скутаре - Оризово и Стралджа - Церковски, до 160 км/ч за участъците Оризово-Михайлов и Ямбол - Зимница, както и премахване на пресичанията на едно ниво;
 • намаляване на оперативните разходи на доставчиците на услуги с премахване на пресичанията на едно ниво, подновяване на контактната мрежа в гара Зимница и реконструкция на стрелковото развитие в гара Зимница;
 • прехвърляне на превоза на товари от пътен към железопътен транспорт с ползи за пътниците и общността чрез намаляване на разходите и привличане на нов трафик към железопътния транспорт в резултат на увеличаване на скоростта в рехабилитираните и модернизирани железопътни участъци;
 • повишаване на безопасността на движението в резултат на изграждане на ERTMS по жп линията между Пловдив и Бургас. С пълната реализация на рехабилитацията на железопътния участък Пловдив - Бургас ще се постигне увеличаване на капацитета на инфраструктурата чрез подобряване на оперативните параметри и въвеждане на съвременни методи за контрол на движението на влаковете, намаляване на разходите за единица работа, извършвани в железопътната мрежа чрез намаляване на енергийната интензивност на транспорта и намаляване на броя на персонала, повишаване на привлекателността на железопътния транспорт чрез подобряване на качеството на услугите в областта, създаване на условия за обслужване на хората с намалена подвижност и създаване на условия за превоз на пътници и товари, увеличаване на качеството на услугата и намаляване на времето за движение и осигуряване на по-висок стандарт на железопътната мрежа чрез въвеждането на съвременни системи за управление като ERTMS / ETCS, GSM-R, SCADA.

 

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

 

1: „Рехабилитация на железопътен участък Скутаре – Оризово":

 • Извършена рехабилитация на жп отсечка Скутаре – Оризово, вкл. гарите Маноле, Белозем и сп. Опълченец за проектна скорост 90-130 км/ч, в съответствие с всички нормативни изисквания, включително изискванията на приложимите Технически спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС).

 

 • Стойност: 63 498 462 лв. без ДДС
 • Изпълнител: Обединение „Европейски железници“
 • Строителен надзор: Консорциум „Ежис – ЕТП–Ай Си Джи“
 • Проведена церемония "Рязане на лента" за обекта – 28.07.2020 г.

 

2: „Рехабилитация на железопътен участък Стралджа – Церковски":

 • Извършена рехабилитация на железопътната отсечка Стралджа – Церковски от км 217+210 до км 218+919 по Път 1 и от км 218+586 до км 218+973 по Път 2 за проектна скорост 130 км/ч, в съответствие с всички нормативни изисквания, включително изискванията на приложимите Технически спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС).

 

 • Стойност: 3 789 982 лв. без ДДС
 • Изпълнител: Консорциум СЕТ ДЗЗД
 • Строителен надзор: Консорциум „Ежис – ЕТП–Ай Си Джи“
 • Проведена церемония "Рязане на лента" за обекта – 18.04.2018 г.

 

 3: „Оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор по време на строителство и координация на договори по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2"

 • Стойност: 16 600 000 лв. без ДДС
 • Изпълнител: Консорциум "ЕЖИС-ЕТП-Ай Си Джи" ДЗЗД

 

 4: „Оценка на съответствието на приложимите национални технически правила и национални правила за безопасност по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2"

 • Стойност: 475 000 лв. без. ДДС
 • Изпълнител: ТИНСА ЕООД

 

5: „Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2”

 • Стойност: 271 000 лв. без. ДДС
 • Изпълнител: ТИНСА ЕООД

 

6: „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа"

Обхватът на обекта включва реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница, подновяване на железопътни стрелки и железен път с нови релси и траверси, изграждане на нови перони, рехабилитация на приемното здание на гарата, както и  изграждане на нов пешеходен подлез, оборудван с необходимите съоръжения за достъп на лица с намалена подвижност и ремонт на съществуващ подлез.

В района на гарата ще бъдат изградени шумозащитни и предпазни огради и ще бъдат осигурени  паркоместа за автомобили и условия за достъп на лица с намалена подвижност. Ще бъдат изпълнени и дейности по изграждане на нова система за сигнализация в гара Зимница.

 • Стойност:  26 279 829,71 лв. без ДДС
 • Изпълнител: ВДХ АД

 

7: „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив-Бургас"

С изпълнението на дейностите по проекта ще бъде подновена сигнализацията в 18 гари, ще бъде изградена нова система за диспечерско управление на влаковото движение и системи за видеонаблюдение, нова система за влакова защита ETCS, разположена в участъка Маноле-Бургас с дължина 271 км, система за следене параметрите на подвижния състав, телекомуникационна апаратура в участъка Пловдив-Бургас с дължина 293 км, устройства за информация на пътниците и система за влакова комуникация GSM-R.

Предвижда се и рехабилитация на помещенията за сигнализация в 15 гари, помещения за телекомуникации в 31 гари, помещения на диспечери и дежурни ръководители в 19 гари, както и изграждане на нови технически помещения за сигнализация в 4 гари и за телекомуникации в 7 гари.

 • Стойност: 184 999 094 лв. без ДДС
 • Изпълнител: Консорциум "Плобур"

 

8: „Модернизация на жп участък Оризово-Михайлово"

Двупътният жп участък между Оризово и Михайлово ще бъде изграден в по-голямата си част по ново трасе и ще позволява скорост за движение на влаковете от 160 км/ч. В рамките на проекта ще бъдат изградени нов железен път, контактна мрежа и тунел с дължина 835 метра. Също така ще бъдат премахнати всички железопътни прелези като на тяхно място ще се изградят 5 пътни надлеза и 3 пътни подлеза. По този начин ще се елиминира пресичането на едно ниво и ще се повиши безопасността. Дейностите по обекта включват и подновяване на коловозите и стрелките в гарите Оризово, Чирпан и Михайлово, както и модернизация на системите за сигнализация и телекомуникации. Ще бъде осигурен достъп за лица с намалена подвижност до обновените приемни здания и пероните на гарите и спирките.

 • Стойност: 217 982 167 лв. без ДДС
 • Изпълнител: ДЗЗД "Евро жп инфраструктура"

 

9: „Проектиране и изграждане на 9 пътни надлези и един пешеходен надлез в железопътни участъци Хан Аспарух – Кермен и Черноград-Българово на мястото на съществуващи прелези"

Обособена позиция 1: „Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км 127+805 и км 134+350 в междугарието Хан Аспарух-Нова Загора"

 • Изпълнител: „АТ Инженеринг 2000“ ООД
 • Стойност на договора за строителство: 4 694 386, 49 лева без ДДС

 

Обособена позиция 4: „Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км 244+619 и км 248+202 в междугарието Черноград-Айтос"

 • Изпълнител: „Гигастрой“ ООД
 • Стойност на договора за строителство: 4 528 040,07 лева без ДДС

 

Обособена позиция 5: Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км. 253+520 и на км 260+921 в участъка Черноград-Българово"

 • Изпълнител: ДЗЗД „Инженеринг 2019“
 • Стойност на договора за строителство: 5 253 049, 79 лева без ДДС

 

10: „Проектиране и изграждане на 12 пътни надлези и един пътен подлез в междугарието Маноле-Белозем и железопътни участъци Михайлово-Хан Аспарух и Безмер-Черноград на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2” 

Обособена позиция 3: „Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км. 97+617 и км. 100+113 в междугарието Калояновец-Стара Загора“

 • Изпълнител: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД
 • Стойност на договора за строителство: 7 853 765, 19 лева без ДДС

 

Обособена позиция 4: „Проектиране и изграждане на 1 нов пътен подлез на км. 114+730 и на един нов пътен надлез на км. 119+450 в железопътния участък Калитиново-Хан Аспарух“

 • Изпълнител: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД
 • Стойност на договора за строителство: 8 470 438, 62 лева без ДДС

 

Обособена позиция 5: „Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км. 171+620 и на км. 187+590 в железопътния участък Безмер-Завой“

 • Изпълнител: „ЩРАБАГ“ ЕАД
 • Стойност на договора за строителство: 4 475 064, 56 лева без ДДС

 

Обособена позиция 6: Проектиране и изграждане на 3 нови пътни надлези на км. 222+220, км. 230+320 и км. 241+285 в железопътния участък Церковски- Черноград

 • Изпълнител: „ЩРАБАГ“ ЕАД
 • Стойност на договора за строителство: 6 364 216, 89 лева без ДДС

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg