Проекти/описание

Приоритетна ос 1 "Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Транс-европейска транспортна мрежа"

Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2

Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив: част от Транс – европейската железопътна мрежа – изграждане на четири броя пътни надлези 

Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец

Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол

Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир-Гюешево-граница с Република Македония"

 

 

 Приоритетна ос 3 "Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт"

Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичане

 

 

Приоритетна ос 5 "Техническа помощ"

Техническа помощ за укрепване капацитета на НКЖИ, като бенефициент по ОПТТИ 2014-2020 год. чрез продължаване на добрите практики, установени през предходния период и включване на нови мерки за достигане на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на проекти, финансирани със средства на ЕСИФ

 Техническа помощ за подготовка на проект" Модернизация на железопътна линия София - граница с Република Сърбия"

 Техническа помощ за обезпечаване на разходите по предоставяната от ЕИБ подкрепа на НКЖИ за подготовка и управление на проекти по Приоритетна ос 4 на ОПТТИ

Техническа помощ за обезпечаване на разходите свързани с управлението, индексирането, съхранението и внедряването на електронен архив на документите по проектите, финансирани от Европейските фондове