Тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол

 

"Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол"

 

 

 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Железопътната линия „Пловдив – Бургас“ е част от TINA-мрежата и Пан-европейски транспортен коридор VIII. Съществуващата железопътна линия „Пловдив – Бургас“ е електрифицирана с обща дължина 292 км, от които 139 км – единична и 153 км – двойна линия. Проектната скорост по железопътната линия варира между 100 – 160 км/ч. Захранването с номинално напрежение 25kV на въздушната контактна мрежа в железопътния участък Михайлово до Бургас се осигурява от пет тягови подстанции, а именно: ТПС Стара Загора, Нова Загора, Ямбол, Карнобат и Бургас.

Проектът допринася за изпълнение на поетите ангажименти на РБългария за развитие на ЖП-инфраструктура, достигане на европейските стандарти, в съответствие с политиката на ЕС и стабилното развитие на транс-европейските транспортни мрежи. С изпълнението му се осигурява връзка с проекта „Модернизация на железопътната линия Пловдив-Свиленград турска, гръцка граници“, които са в процес на следните международни споразумения и инициативи:

 

  • Транс-европейска мрежа (TEN);
  • Европейско споразумение за международни железопътни линии (AGC);
  • Европейско споразумение за международни железопътни линии за комбиниран транспорт (AGTC);

 

Обща стойност на проекта: 21 339 147 лв. 

КФ: 15 115 229 лв.

Национално съфинансиране: 2 667 393 лв.

Съфинансиране ДП НКЖИ: 3 556 524 лв.

Общо допустими разходи: 17 782 623 лв.

Изпълнител: „Енергоремонт холдинг“ АД

Строителен надзор: ЕТ „Ел транс инженеринг – ВМ“

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Основна цел при изпълнението на проекта е възстановяването, ремонтирането и модернизирането три от общо пет тягови подстанции, които захранват участъка. За всички ТПС – Стара Загора, Нова Загора, Ямбол, Карнобат и Бургас е изградена и система за телеуправление на ТПС, СП и СР от Централен диспечерски център Пловдив. Изпълнението на обекта има за цел да се постигне надеждност за не по-малко от 30 години общ жизнен цикъл, отговарящ на действащите европейски и национални стандарти.

 

Проведена церемония "Рязане на лента" за обекта – 17.04.2018 г.