Тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол

 

ЗАВЪРШЕН ПРОЕКТ!

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Железопътната линия „Пловдив – Бургас“ е част от TINA-мрежата и Пан-европейски транспортен коридор VIII. Съществуващата железопътна линия „Пловдив – Бургас“ е електрифицирана с обща дължина 292 км, от които 139 км – единична и 153 км – двойна линия. Проектната скорост по железопътната линия варира между 100 – 160 км/ч. Захранването с номинално напрежение 25kV на въздушната контактна мрежа в железопътния участък Михайлово до Бургас се осигурява от пет тягови подстанции, а именно: ТПС Стара Загора, Нова Загора, Ямбол, Карнобат и Бургас.

Проектът ще допринесе за изпълнение на поетите ангажименти на РБългария за развитие на ЖП-инфраструктура, достигане на европейските стандарти, в съответствие с политиката на ЕС и стабилното развитие на транс-европейските транспортни мрежи. С изпълнението му ще се осигури връзка с проекта „Модернизация на железопътната линия Пловдив-Свиленград турска, гръцка граници“, които са в процес на следните международни споразумения и инициативи:

 

  • Транс-европейска мрежа (TEN);
  • Европейско споразумение за международни железопътни линии (AGC);
  • Европейско споразумение за международни железопътни линии за комбиниран транспорт (AGTC);

 

Обща стойност на проекта: 21 339 147, 60 лева с ДДС

КФ: 15 115 229, 55 лева

Национално съфинансиране: 2 667 393, 45 лева

Съфинансиране ДП НКЖИ: 3 556 524, 60 лева

Общо допустими разходи: 17 782 623, 00 лева

Изпълнител: „Енергоремонт холдинг“ АД

Строителен надзор: ЕТ „Ел транс инженеринг – ВМ“

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Основна цел при изпълнението на проекта е да се възстановят, ремонтират и модернизират три от общо пет тягови подстанции, които захранват участъка. За всички ТПС – Стара Загора, Нова Загора, Ямбол, Карнобат и Бургас ще бъде изградена и система за телеуправление на ТПС, СП и СР от Централен диспечерски център Пловдив.      Изпълнението на обекта има за цел да се постигне надеждност за не по-малко от 30 години общ жизнен цикъл, отговарящ на действащите европейски и национални стандарти.

 

Подписан Акт 16: ТПС Бургас-18.01.2018 г.

Подписан Акт 15: ТПС Ямбол-19.09.2017 г.; ТПС Карнобат-04.04.2018 г.

Проведена „церемония рязане на лента“ – 17.04.2018 г.