Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

Индикативна стойност на проекта: 1, 085 млрд. лв. без ДДС

Модернизацията на железопътния участък Елин Пелин - Костенец е най-мащабния проект в ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“. С реализацията му ще бъдат модернизирани над 51 км железопътни линии и 5 жп гари и спирки, попадащи в обхвата на трасето. Предвижда се още да бъдат премахнати всички пресичания на едно ниво между железопътния транспорт, автомобилното движение и пътниците.

За да бъдат постигнати проектните скорости от 160 км/ч  за пътническите влакове и 120 км/ч за товарните ще бъдат изградени над 20 км тунели, най-дългият, от които е 6,7 км. Предвидено е още строителството на над 23 мостове и виадукти с обща дължина на съоръженията приблизително 3 км. Проектът ще удовлетвори европейските изисквания за модерен железопътен транспорт и бърза жп връзка за 53 хиляди жители, живеещи между Елин Пелин и Костенец.

  Изграждането на трасето е разделено на 3 участъка: Елин Пелин – междугарие след гара Вакарел, междугарие след гара Вакарел – междугарие след гара Ихтиман и междугарие след гара Ихтиман – нова гара Костенец. Крайният срок за приключване на строителните дейности е 2023 г.

Целта на проекта е модернизацията на железопътната инфраструктура в участъка Елин Пелин - Костенец, съгласно изискванията на ТСОС и на Регламент (ЕС) №1315/2013 за Основната мрежа от коридори на железопътната транспортна инфраструктура. Изпълнението на проекта ще допринесе за развитието на коридор Ориент/Източно - Средиземноморски, преминаващ през България, част от който е железопътната линия София - Елин Пелин - Костенец - Септември - Пловдив. Началната и крайна точка на жп участъка са съответно: км 22 до км 73. Проектът включва следните основни компоненти:

 • Модернизация на около 51.044 км двойна железопътна линия за скорост 160 км/ч за пътнически влакове и 120 км/ч за товари влакове, в пълно съответствие на изискванията на ТСОС, включваща:
 • Подновяване на 14.544 км двойна железопътна линия;
 • Изграждане на 36,5 км двойна железопътна линия;
 • Разширяване на пероните в гарите и изграждането на пешеходни надлези, включително осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания;
 • Реконструкция на приемни здания Елин Пелин и Ихтиман;
 • Изграждане на нови спирки Побит камък, Вакарел юг и Веринско;
 • Реконструкция на пероните на 2 съществуващи спирки - Стамболово и Немирово;
 • Закриване на 4 съществуващи жп прелеза и подмяната им с пътни надлези;
 • Подновяване и ново строителство на 24 моста и виадукти;
 • Изграждане на еднопътни (двутръбни) тунела с обща дължина от двете тръби 15,4 км;
 • Изграждане на 8 двупътни (еднотръбни) тунела с обща дължина 5,48 км; - Изграждане на нова въздушна контактна линия 50 Hz, 25 kV;
 • Изграждане на 2 нови тягови подстанции и 2 нови разделни поста;
 • Монтаж на 3 нови маршрутно-компютърни централизации на гара Елин Пелин, Вакарел юг и гара Ихтиман.

 

Основни цели:

 • Интегриране на Националната транспортна мрежа с Европейската транспортна мрежа. Железопътната линия ще бъде модернизирана в съответствие с пълните изисквания за оперативна съвместимост на инфраструктурата, съоръженията, подвижния състав, системите за управление, експлоатация и безопасност съгласно изискванията на Директива 2008/57/EO;
 • Осигуряване на оперативна съвместимост на железопътната инфраструктура и непрекъснатост на потоците на движение по коридор Ориент/Източно-Средиземноморски, в съответствие с изискванията към железопътната инфраструктура на Регламент (ЕС) №1315/2013 за Основната мрежа от коридори на железопътната транспортна инфраструктура и европейските политики за устойчив транспорт;
 • Създаване на условия за нарастване обема на превозваните товари по линията, вследствие на подобрени характеристики на линията по отношение на скорост (максимална скорост 160 km/h за пътнически и 120 km/h за товарен трафик), време на пътуване, пропускателна способност и надеждност на обслужването;
 • Пренасочване на товари от автомобилните към железопътните превози, което ще доведе до намаляване емисиите на парникови газове, т.е. ще се намали негативното влияние на транспорта като цяло върху околната среда;
 • Подкрепа за развитието на важни икономически центрове от Южния централен и Югозападния регион на България, попадащи в обсега на линията, което ще намали социално-икономическите различия на региона с останалите райони за планиране и ще подпомогне изпълнението на плановете за постигане на икономическа и социална кохезия в регионалното развитие на страната.
 • Постигане на по-добри условия за транспортиране на пътници и товари, изпълнение на поетите ангажименти на Република България за развитие на железопътната инфраструктура и достигане на европейските стандарти в съответствие с политиката на ЕС за развитие на Трансевропейските транспортни мрежи.

 

Специфичните цели:

 • Повишена скорост по железопътния участък;
 • Подобрена безопасност на транспорта по железопътната линия; - Повишаване на капацитета на железопътната линия;
 • Намаляване на замърсяването на околната среда в районите, през които минава железопътната линия.