Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София – граница с Република Сърбия“

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

Обща стойност на проекта: 2 362 959,19 лв.

Настоящият проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София – граница с Република Сърбия“ е етап от подготовката на проектите за модернизация на железопътните линии София – Драгоман (предходен етап на подготовка – техническа помощ, предоставена по програма ИСПА) и Драгоман – граница с Република Сърбия. Проектът ще се финансира по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

 Железопътната линия София – граница с Р. Сърбия е с обща дължина 58 км, част е от Трансевропейската транспортна мрежа, и нейната модернизация е сред приоритетните проекти за НКЖИ.

 

Целите на проекта:

  • завършване подготовката на проекта за модернизация на железопътния участък София – Драгоман, чрез теренно археологическо проучване;
  • постигане на проектна готовност (технически проект, съгласувания, одобрения, разрешения и др.) за строителство на железопътния участък Петърч – Драгоман;
  • извършване на предпроектни проучвания и изготвяне на идеен проект по части железен път и геодезия за модернизация на железопътния участък Драгоман – граница с Р. Сърбия

Очаквани резултати:

НКЖИ има за цел да бъде модернизирана железопътна магистрала по направлението София – Петърч – Драгоман – граница с Република Сърбия, която да обслужва населението, вътрешния и международния товарен трафик. Да се осигури оперативна съвместимост на инфраструктурата, оборудването, системите за управление, експлоатация и безопасност, както и свързаност с европейските железопътни мрежи чрез прилагането на унифицирани стандарти. Модернизацията на железопътната линия София – Петърч – Драгоман – граница с Република Сърбия ще осигури необходимия капацитет, ще позволи предоставянето на железопътни услуги, в съответствие с изискванията на Транс-европейската транспортна мрежа и ще позволи привличане на повече международни товари и развитие на пътническите превози по железница.

 

Реализацията на проекта ще допринесе също и за изпълнението на следните международни споразумения и инициативи:

  • Транс европейска транспортна мрежа (TEN–T);
  • Европейско споразумение за международни железопътни линии (AGC);
  • Европейско споразумение за международни железопътни линии за комбиниран транспорт (AGTC);
  • Транс европейски железници (TER).