Вход

Регистрация

                                                                                                                                           

Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътната линия София - Перник - Радомир - Гюешево - граница с Република Македония"

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

Съгласно подписан анекс №1 към административен договор №ДОПТТИ-1/07.02.2017 г. общата стойност на проекта е: 27 188 508, 53  лв.

Безвъзмездно съфинансиране на проекта от Кохезионен фонд: 19 266 584,87 лв.

Срок за изпълнение на проекта: 31.05.2022 г.

Техническа помощ за подготовка на проект за модернизация на железопътна линия София - Перник - Радомир - Гюешево - граница с Република Македония е част от основната мрежа и частично попада по протежението на коридор Ориент/Източнo Средиземноморски (Orient/East Med Corridor). Инвестиционният проект предвижда изграждане на железопътна магистрала, която да обслужва населението, вътрешния и международния товарен трафик.

Проектът ще осигури оперативна съвместимост на инфраструктурата, оборудването, системите за управление, експлоатация и безопасност, както и свързаност с европейските железопътни мрежи чрез прилагането на унифицирани стандарти и в съответствие с изискванията на Транс-европейската транспортна мрежа.

Железопътна линия София - Перник - Радомир - Гюешево - граница с Република Македония е с обща дължина 139 км. Проектната скорост варира от 70 до 100 км/ч, с някои ограничения от 40 до 75 км/ч. В участъка има 12 моста с обща дължина 251 м и 6 прелеза. Управлението на движението се осъществява посредством полуавтоматична блокировка без проходни сигнали между гарите.

Участъкът Радомир – Гюешево е с обща  дължина 87.97 км., еднопътна, неелектрифицирана жп линия с междурелсие 1435 mm. Линията е разделена на два участъка:

 • жп участък Радомир – Кюстендил има 4 междинни гари, 8 спирки, 12 моста с обща дължина 371 м, 9 тунела с обща дължина 1927 м и 12 прелеза с дървено покритие. Проектната скорост варира от 75 до 90 км/ч;
 • жп участък Кюстендил – Гюешево има 9 спирки, 7 моста с дължина 197 м, 8 тунела с обща дължина 950 м и 12 прелеза с дървено покритие. Проектната скорост е 65 км/ч.

От гара Гюешево до границата с Република Македония няма изградена връзка. В миналото е взето решение връзката да бъде между Гюешево и Крива Паланка (Р. Македония), като за тази цел трябва да бъде изграден граничен тунел с обща дължина 2 368,00 м, от които 1 194,70 м са на територията на Р. България. Строителството на тунела от българска страна е започнало през 1941 г. Напълно завършени са 550 м от тунела. След 1943 г. строителството на тунела e преустановено, като облицованата част е била отделена с тухлена стена от прокопаните галерии и дълго време е използвана за складово помещение.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Повишаване качеството на българската транспортна система;
 • Достигане европейските стандарти  за интегрирани транспортни услуги;
 • Постигане на оперативна съвместимост с железопътната мрежа на Европейския съюз;
 • Повишаване комфорта, сигурността и безопасността на железопътните превози;
 • Подобряване на екологичните условия в района на проекта, чрез намаляване на емисиите на вредни газове.

 

Сключени договори:

Подготовка на проект "Модернизация на железопътната линия Радомир-Гюешево-граница с Р. Македония" по обособени позиции:

 • Обособена позиция 1: "Оптимизация и актуализация на предпроектни проучвания и идеен проект за модернизация на железопътния участък Радомир-Гюешево, идейно проектиране за железопътния участък Гюешево-граница с Република Македония и изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътните участъци Радомир-Гюешево и Гюешево-граница с Р. Македония":

Стойност на договора: 13 285 000 лв. без ДДС

Изпълнител: „ДЗЗД „ЕВРОТРАНСПРОЕКТ – ТРАНСГЕО“

 •  Обособена позиция 2: "Актуализация на Подробна програма за модернизация и на Стратегията за провеждане на тръжни процедури, и изготвяне на Документация за кандидатстване за финансиране на строителството на железопътните участъци Радомир-Гюешево и Гюешево-граница с Р. Македония":

Стойност на договора: 152 000 лв. без ДДС

Изпълнител: Консорциум „НЕТ ИКюИ“

 

„Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на техническите проекти за железопътната линия Радомир – Гюешево – граница с Република Северна Македония“

Стойност на договора: 269 000,00 лв. без ДДС

Изпълнител: „ИНФРА КОНСУЛТАНТИ“ ДЗЗД

 

„Изготвяне на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Доклад за оценка степента на въздействие (ОСВ) за инвестиционно предложение „Модернизация на железопътна линия Радомир – Гюешево – граница с Република Северна Македония“

Стойност на договора: 94 950,00 лв. без ДДС

Изпълнител: „ЕФ СИ ДЖИ ПОВВИК“ ЕАД

 

„Извършване на теренни археологически проучвания за издирване на археологически обекти в обхвата на проект „Модернизация на железопътната линия Радомир – Гюешево – граница с Република Македония“

Стойност на договора: 35 880,00 лв. без ДДС

Изпълнител: НАИМ – БАН

Договорът е приключил.

 Публичност:

 • Изпълнение на мерки за визуализация и публичност за проект "Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътната линия Радомир-Гюешево-граница с Република Македония":

Стойност на договора: 13 400 лв. без ДДС

Изпълнител: "Лидер проект" ЕООД

 

"Модернизация на железопътната линия София - Перник - Радомир - част от Транс-европейската транспортна мрежа"

 • Обособена позиция 1: "Извършване на теренни проучвания за издирване на археологически обекти":

Стойност на договора: 20 996 лв. без ДДС

Изпълнител: "Националния археологически институт с музей при Българска академия на науките"

 

 • Обособена позиция 2: "Изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на жп участък "София-Перник-Радомир" за проект "Модернизация на железопътната линия София - Перник - Радомир - част от Транс-европейската транспортна мрежа":

Стойност на договора: 6 600 000 лв. без ДДС

Изпълнител: Консорциум ДЗЗД „НЕТ- ИТАЛФЕР -ИКюИ“

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg