Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичане

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Железопътни гари Подуяне, Искър и Казичене са разположени по протежението на жп линия Калотина – София – Пловдив – Бургас/Свиленград, която е част от основната железопътна ТЕN-Т мрежа на територията на Република България - трасето на Ориент/Източно-средиземноморски коридор (О/ИС), един от деветте стратегически интегрирани коридори, определени с Регламент (ЕС) № 1315/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитие на транспортната инфраструктура.

 

Обща стойност на проекта:  6 255 893,00 лв. без ДДС

Период за извършване на строително-монтажните работи: 01.2019 - 03.2020 г.

Проектът е с осигурено финансиране по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

 

Техническите проекти за реконструкция на трите гарови комплекса са изготвени през 2015 г., като след направени допълнителни огледи и завишаване на критериите за обем и качество на предвидената реконструкция, през 2018 г. те са актуализирани.

 

 „Реконструкция на гаров комплекс Подуяне“

Приемното здание на гара Подуяне е построена през 1930 г. по проект на арх. Панайот Калчев със застроена площ 1 085 м2. Проектът за реконструкция и модернизация ще обхване приемното здание на жп гара Подуяне, технически и обслужващи сгради и ландшафтно оформление на околното пространство.

 

 

„Реконструкция на гаров комплекс Искър“

Гара Искър е проектирана, изградена и въведена в експлоатация през периода 1950 - 1955 г. Проектът за реконструкция и модернизация обхваща приемното здание на жп гара Искър, което е със ЗП 950 м2, доставка и монтажа на асансьор за лица с намалена подвижност, както и вертикална планировка (ландшафтно оформление) на пространството около приемното здание.

 

 

 „Реконструкция на гаров комплекс Казичене“

Приемното здание на настоящата гара Казичене е построено през 1964 г. Проектът за реконструкция и модернизация обхваща приемното здание на жп гара Казичене със ЗП 552 м2, както и ландшафтно оформление на окологаровото пространство

 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Реализацията на проекта за реконструкция цели подобряване на интермодалността на пътниците чрез връзка на гаровите комплекси с другите видове транспорт – междуградски (автобусен), градски (автобуси, тролейбуси, трамваи, метро), въздушен, както и чрез комуникационно решение за транспортните и пешеходни връзки на гаровите комплекси. Успоредно с това, приемните здания ще се приведат в съответствие с изискванията на нормативната уредба за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии и в съответствие с техническите спецификации за оперативна съвместимост, свързани с достъпността на железопътната система на Европейския съюз за лица с увреждания и лица с намалена подвижност. Също така, ще се изпълнят мерки за повишаване енергийната ефективност на обществените пространства, въвеждане на интелигентни модерни системи за управление на пасивни и активни системи за отопление, климатизация, осветление, информация и др.

Общата цел на проект „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“ е да допринесе за подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари, и развитие на устойчив градски транспорт, чрез изграждане на модерни гарови комплекси тип пътнически терминали за връзка с градския транспорт или директно с населеното място. Специфичната цел на проекта е да осигури ефективно и устойчиво подобрение на предлаганите железопътни услуги, чрез изграждане на модерни, многофункционални сгради и съпътстващи съоръжения, гарантиращи равнопоставен достъп на гражданите с намалена подвижност.