Реконструкция на гаров комплекс Карнобат

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Гаровият комплекс Карнобат се намира на железопътната линия Пловдив – Бургас, която е част от основната железопътна мрежа ТЕN-Т на територията на Република България и от трасето на Ориент/Източно-средиземноморски коридор (О/ИС), един от деветте стратегически интегрирани коридори, определени с Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитие на транспортната инфраструктура.

Обща стойност на проекта:  6 381 130, 50 лв. без ДДС

Период за извършване на строително-монтажните работи: 12.02.2019 -  25.01.2021 г.

Проектът е с осигурено финансиране по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Приемното здание на гара Карнобат и пешеходния подлез са построени през 1986 г. На приемното здание и подлеза от годината на построяване до настоящия момент не са извършвани реконструкции, в това число пристрояване или надстрояване, основно обновяване или основен ремонт.

 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Специфичната цел на проекта е да осигури ефективно и устойчиво подобрение на предлаганите железопътни услуги, чрез изграждане на модерна, многофункционална сграда и съпътстващи съоръжения, гарантиращи равнопоставен достъп на гражданите с намалена подвижност. Приемното здание ще бъде приведено в съответствие с изискванията на нормативната уредба за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии и в съответствие с техническите спецификации за оперативна съвместимост, свързани с достъпността на железопътната система на Европейския съюз за лица с увреждания и лица с намалена подвижност. Ще се изпълнят мерки за повишаване енергийната ефективност и ще се въведат модерни системи за отопление, климатизация, осветление, информация и др. Ще бъдат подобрени условията за извършване на основните дейности, свързани с управление движението на влаковете, както и ще се реализира възможност за предоставяне на по-високо качество на обслужване на клиентите – пътници и превозвачи.

Общата цел на проекта е да допринесе за подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт, чрез изграждане на модерен гаров комплекс - тип пътнически терминал за връзка с градския транспорт или директно с населеното място.