Вход

Регистрация

Правила за използване на дансометри

Инструкция за експлоатация на вагон "хопер - дозатор" - 2014год. и приложения

РП 2.55-08 Работна процедура "Инструкция за технически изисквания, експлоатация и поддръжка на релсовите самоходни специализирани машини"

РП 2.55-09 Работна процедура "Инструкция за вагонни лагери"

РП 2.55-10 Работна процедура по нормативна база "Инструкция за ремонт на релсови самоходни специализирани машини и съоръжения с повишена опасност"

Инструкция за вагонни колооси

Технически изисквания към елементите на железопътната инфраструктура - v04/2019

Инструкция за шенаш и репераж на железния път

Приложения към "Инструкция за шенаш и репераж на железния път"

Инструкция за реда на превоз на релси за безнаставов път по железопътните линии на ДП "НК Железопътна инфраструктура"

Технически норми за устройство, построяване и ремонт на безнаставов релсов път

Инструкция за ремонт и поддържане на изкуствените съоръжения (тунели, мостове и водостоци)

Заповед №147/26.01.2021 г. на Генерален директор на ДП НКЖИ

ПБ 4.07 „Инструкция за устройство и поддържане на горното строене на железния път и железопътните стрелки”

Инструкция за устройство и поддържане на земното платно за жп линии

Заповед 1012/01.09.2010

Инструкция за поддържане и актуализиране на информацията за обектите на жп инфраструктура и процедури за достъп до "Информационна БД на техническите параметри на жп инфраструктура "

Технически условия за доставка на стрелки и части от тях

Заповед 1523/08.09.21 г.

Правила за текущо поддържане на железния път

Правила за издаване на Протоколи за оценка на съответствие на изделие (ПОСИ) за железопътната инфраструктура

Инструкция за работа на лазерна лаборатория за измерване на габарит

Заповед 303/07.02.2018 г.

РП 4.10 „Инструкция за натоварване и превозване на извънгабаритни и тежки товари по железопътната мрежа на Република България“

Заповед №2287/10.12.2019 г. и "Правила за паспортизация на железопътни стрелки"

Заповед 1024/01.09.2011

Инструкция за вагонни талиги

Инструкция за експлоатация и ремонт на автосцепка за пътнически и товарни вагони

Инструкция за среден ремонт на товарни вагони с междурелсие 1435 mm, собственост на ДП „НКЖИ“

Инструкция за вагонни колооси

Инструкция за теглично-отбивачни съоръжения

Правилник за ремонт и изпитване на спирачните системи на подвижен жп състав част 1

Правилник за ремонт и изпитване на спирачните системи на подвижен жп състав част 2

Преустройство на спирачка тип "Матросов" на "КЕ"

Заповед №1937/06.11.2020 г.

Правила за поддържане и ремонт на релсови елементи на жп стрелки

Заповед №199/04.02.21 г. на Генерален директор на ДП НКЖИ и "Обобщена технология за доставка на ЖП стрелки на стоманобетонни траверси"

Заповед №1599/21.09.2021 г.

РП 4.11 Инструкция за експлоатация на ръчни стрелкови заключалки

Заповед № 448/30.03.2022 г. на Генерален директор на ДП „НКЖИ“

Инструкция за оформяне профила на релсовия път върху жп стоманени мостове без баластово легло - 1984 г.

Инструкция за разтоварване на дълги релси за безнаставов железен път - 2009 г. 

РП 12.1 Инструкция за ремонт на дълготрайни материални активи в ДП НКЖИ - 2018 г.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg