Решение на МОСВ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ РЕШЕНИЕ


№ 00 -ДО -283 -00 от 15.06.2009 г.
На основание чл. 42, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците,


РАЗРЕШАВАМ

за срока от 15.06.2009 г. до 15.06.2014 г.на НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", БУЛСТАТ: 130823243, с адрес на управлението: област София, община Сердика, гр. София 1233, бул. „Мария Луиза" №110, с лице, отговорно за управлението: Антон Петков Гинев, адрес: област София, община Сердика, гр.София 1233, бул. „Мария Луиза", №110, сл. тел: (02)932 60 01, факс (02) 932 64 44.


I. Да извършва дейности по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъци на обекти:


     1.1. Площадки в поделения на НК "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"по региони, както следва:


РЕГИОН СОФИЯ

 

1. Площадка № СФ1 с местонахождение: гр. София, област: София град, община: Панчарево, Гара Казичене.
            На посочената площадка да се извършват дейностите по временно съхраняване (Вр.С.) на отпадъците, посочени в таблицата:.....

Пълното съдържание на документа може да изтеглите в PDF формат от ТУК.