Вход

Регистрация

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойното парично обезщетение, определено във влязлото в сила Решение на Министерски съвет № 839 от 02 декември 2021 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 26 „Пътен прелез на км 220+220“ за изграждане на пътен надлез на км 222+187 от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътния участък Пловдив – Бургас“, от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас“, Фаза 2“ в землището на с. Церковски, община Карнобат, област Бургас

29.04.2022

СЪОБЩЕНИЕ

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” 110,  Булстат 130823243, представлявана от инж. Златин Крумов – Генерален директор

 

на основание чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост, ДП НКЖИ, като инвеститор на Подобект 26 „Пътен прелез на км 220+220“ за изграждане на пътен надлез на км 222+187 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътния участък Пловдив – Бургас“, от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас“, Фаза 2“ в землището на с. Церковски, община Карнобат, област Бургас, УВЕДОМЯВА собствениците на засегнати имоти с идентификатори 78416.8.413, 78416.8.411 и 78416.9.358, че обезщетенията определени в Решение на Министерски съвет № 839 от 02 декември 2021 г., както и Решение № 324/09.03.2022 г., по дело № 24/2022 и Решение № 475/08.04.2022 г., по дело № 34/2022, по описа за 2022 г. на Административен съд – Бургас, са внесени в банка БНБ.

Началната дата за изплащане на обезщетенията, определени във влязлото в сила решение е 03.05.2022 г., след представяне на документи, удостоверяващи правото на собственост върху съответния отчуждаем имот.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg