Вход

Регистрация

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойното парично обезщетение, определено във влязлото в сила Решение на Министерски съвет № 60 от 10 февруари 2022 год., за отчуждаване на имоти и част от имот – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на Подобект 16 „Пътен прелез на км 92+598 за изграждане на пътен надлез на км 92+702“ по Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътен участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, в землището и урбанизираната територия на с. Калояновец, община Стара Загора, област Стара Загора

13.05.2022

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” 110,  Булстат 130823243, представлявана от инж. Златин Крумов – Генерален директор

 

на основание чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост, ДП НКЖИ, като инвеститор на Подобект 16 „Пътен прелез на км 92+598 за изграждане на пътен надлез на км 92+702“ по Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътен участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, в землището и урбанизираната територия на с. Калояновец, община Стара Загора, област Стара Загора, УВЕДОМЯВА собствениците на засегнатите имоти, че обезщетенията определени в Решение на Министерски съвет № 60 от 10 февруари 2022 г., са внесени в банка БНБ.

Началната дата за изплащане на обезщетенията, определени във влязлото в сила решение е 16.05.2022 г., след представяне на документи, удостоверяващи правото на собственост върху съответния отчуждаем имот.

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg