Вход

Регистрация

Инвестиционното предложение за: „Изграждане на складова база в поземлен имот № 40004.77.6 по КК и КР на село Крумово, община „Родопи“, област Пловдив“

06.07.2022

ОБЯВА

 ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СКЛАДОВА БАЗА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 40004.77.6 ПО КК И КР НА СЕЛО КРУМОВО, ОБЩИНА „РОДОПИ“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 

06.07.2022г.

 

ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

с адрес на управление: гр. София, Софийска община, район „Сердика“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110, ЕИК: 130823243, представлявано от инж. Златин Крумов – Генерален директор,

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение:

 „Изграждане на складова база в поземлен имот № 40004.77.6 по КК и КР на село Крумово, община „Родопи“, област Пловдив“.

Със започването на рехабилитация и модернизация на контактната мрежа на  гр. Пловдив и възел Пловдив, обхващаш Пловдив Разпределителна–Тракия, Тракия-Скутаре, Пловдив Разпределителна–Крумово, участъка по осма линия Оризово–Михайлово и участъка по първа линия Септември–Белово, се генерират големи количества материали – нови, втора употреба и бракувани, медни и железни отпадъци, които с изграждане на складовата база ще бъдат надеждно съхранени и в съответствие с програмата за управление на дейностите по отпадъци на ДП НКЖИ.

            Инвестиционният проект предвижда изграждане на закрит склад за временно съхранение на отпадъци от цветни и черни метали, излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, акумулаторни батерии и отработени масла, закрит склад за нови материали за изграждане на контактната мрежа, покрита бетонова площадка за временно съхраняване на бракувани, излезли от употреба трансформатори и четири открити бетонови площадки, в границите на ПИ № 40004.77.6оп КК и КР на село Крумово, Община „Родопи“, област Пловдив.

За предоставяне на допълнителна информация, лице за контакти:

 инж. Цветанка Иванова, тел. 0884 994 314; e-mail: cv.ivanova@rail-infra.bg

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg