Вход

Регистрация

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Враца

12.01.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З-2251/30.12.2022 г. на генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията и Решение № 26-08/22 от 31.08.2022 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

О Б Я В Я В А

           Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, както следва:

  1. „Открита площ – 500,00 кв.м“, с местонахождение гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, в района на товарна жп гара Плевен (ПИ с идентификатор 56722.651.409 по КККР на гр. Плевен), за складиране и извозване на отпадъци от черни и цветни метали.

           Търгът ще се проведе на 20.02.2023г. (понеделник) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца ул. „В. Кънчов“ №15 от 10:00 часа, в учебна зала, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 688,00 (шестстотин осемдесет и осем) лева, без включен ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 688,00 (шестстотин осемдесет и осем) лева;

            - цена на тръжната документация, в размер на 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

  1. „Открита площ – 10,00 кв.м“, с местонахождение с. Бов, община Своге, област Софийска, в района на жп гара Бов (част от ПИ с идентификатор 14461.12.128 по КККР на с. Бов), за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност – продажба на плодове и зеленчуци.

          Търгът ще се проведе на 20.02.2023г. (понеделник) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца ул. „В. Кънчов“ №15 от 11:00 часа, в учебна зала, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 26,00 (двадесет и шест) лева, без включен ДДС;

           - депозит за участие в търга, в размер на 26,00 (двадесет и шест) лева;

           - цена на тръжната документация, в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

         Начин на плащане на цената – по банков път, по банкова сметка на Железопътна секция Враца.

        Тръжна документация за участие във всеки един от търговете се закупува в срок до 16:45 часа на 07.02.2023 г. (вторник), в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15, лично или чрез упълномощено за целта лице.

        Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца в срок до 16:45 часа на 13.02.2023 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата или чрез куриерска фирма се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 13.02.2023г. (понеделник).

       Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Враца в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

      Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 10.02.2023 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

      При неявяване на нито един от кандидатите подали заявления за участие, отговарящи на нормативните и тръжни условия за провеждане на търговете, нови търгове с явно наддаване ще се проведат на 16.03.2023 г. (четвъртък) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15, при същите тръжни условия.

     Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ №15 и на тел. 0889 824488, Силвия Николова, Йоанна Петрова.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg