Вход

Регистрация

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на ДП НКЖИ - ЖПС София

16.01.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от ЗДС и чл. 13, ал. 6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № З-2232/29.12.2022 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията и Решениe № 24-08/22 от 05.08.2022 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура”

 

О Б Я В Я В А

 

       Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 40,00 кв.м“, с местонахождение гр. София, община Столична, област София-град, район Илинден, в района на жп гара Захарна фабрика (в ПИ с идентификатор 68134.1201.1046 по КККР на гр. София), за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ, за търговска дейност с кафе, закуски и пакетирани стоки.

       Търгът ще се проведе на 22.02.2023 г. (сряда) от 10:00 часа при:

        - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 292,00 (двеста деветдесет и два) лв. без включен ДДС;

        - депозит за участие в търга, в размер на 292,00 (двеста деветдесет и два) лв. без включен ДДС;

        - начин на плащане на цената – по банков път, по банкова сметка на ЖПС София.

        Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:45 часа на 13.02.2023 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

        Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120А в срок до 16:45 часа на 16.02.2023 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата или чрез куриерска фирма се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 16.02.2023 г. (четвъртък).

      Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС София в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

      Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 14.02.2023 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

     Депозит за участие в търга се внася до 16:45 часа на 15.02.2023 г.(сряда) по банков път по бюджетната банкова сметка на ЖПС София.

     Когато на търга не се яви нито един кандидат от подалите заявления за участие, отговарящи на нормативните и тръжни условия за провеждане на търга, нов търг с явно наддаване ще се проведе на 20.03.2023 г. (понеделник) в сградата на ЖПС София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120А, при същите тръжни условия.

     Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120А, инж. Мадлена Цветанова – Ръководител служба УСК към ЖПС София, тел. 932 3637, 0887855067.

 

 

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg