Вход

Регистрация

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД Пловдив

16.01.2023

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

На основание чл. 16, ал. 5 от ЗДС и чл. 13, ал. 6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № З-2238/29.12.2022 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията и Решение № 24-08/22 от 05.08.2022 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“

О Б Я В Я В А

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, както следва:

  1. „Помещение - 32,64 кв.м за кафене без алкохол и площ 3,00 кв.м, пред основния обект, за поставяне целогодишно на хладилна витрина, фризер и модулна конструкция за вестници в чакалнята на приемното здание на жп гара Карлово (сграда с идентификатор 36498.505.3074.1 по КККР на гр. Карлово) и 18,00 кв.м открита площ, част от гаров площад (част от ПИ с идентификатор 36498.505.3074 по КККР на гр. Карлово), до чакалнята на приемното здание за поставяне на маси целогодишно“, с местонахождение гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив.

       Дата и час на търга: 22.02.2023 г. (сряда) от 09:00 ч.

       - Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 169,00 (сто шестдесет и девет) лв. без ДДС.

       - Депозит за участие в търга в размер на 169,00 (сто шестдесет и девет) лв. без ДДС.

        - Цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

  1. „Помещение – 21,80 кв.м“, с местонахождение гр. Сливен, община Сливен, област Сливен, на І–ви етаж на приемното здание на жп гара Сливен (сграда с идентификатори 67338.605.7.1, 67338.605.7.2 и 67338.605.7.3 по КККР на гр. Сливен), за тоалетна

       Дата и час на търга: 22.02.2023 г. (сряда) от 10:00 ч.

      - Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 26,00 (двадесет и шест) лв. без ДДС.

      - Депозит за участие в търга в размер на 26,00 (двадесет и шест) лв. без ДДС.

      - Цена на тръжната документация - 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

  1. „Площ - 2,00 кв. м“, с местонахождение гр. Димитровград, община Димитровград, област Хасково, в чакалнята на приемното здание на жп гара Димитровград (сграда с идентификатор 21052.1017.447.5 по КККР на  гр. Димитровград), за търговска дейност – поставяне на автомат за вода и безалкохолни напитки

       Дата и час на търга: 22.02.2023 г. (сряда) от 11:30 ч.

      - Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 43,00 (четиридесет и три) лв. без ДДС.

      - Депозит за участие в търга в размер на 43,00 (четиридесет и три) лв. без ДДС.

      - Цена на тръжната документация - 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

       Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, 2-ри етаж.

       Начин на плащане на цената - в лева по банков път, по бюджетна банкова сметка на УДВГД Пловдив.

      Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:45 часа на 13.02.2023 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

      Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2 в срок до 16:45 часа на 16.02.2023 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 16.02.2023 г.

     Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

     Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 14.02.2023 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

     Когато на търга не се яви нито един кандидат от подалите заявления за участие, отговарящи на нормативните и тръжни условия за провеждане на търга, нови търгове с явно наддаване ще се проведат на 15.03.2023 г. (сряда) в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, 2-ри етаж, при същите тръжни условия.

 

Допълнителна информация може да се получи на адрес: Звено УС и ИК - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, тел. 0884 690111; 0885 022962.

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg